دکتر مرکز درمانی وابستگی به مواد دیبا

متخصص عمومی

دکتر مرکز درمانی وابستگی به مواد دیبا http://drdr.ir/doctor/216/دکتر-مرکز-درمانی-وابستگی-به-مواد-دیبا/ http://drdr.ir/doctor/216/دکتر-مرکز-درمانی-وابستگی-به-مواد-دیبا/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ مرکز درمانی وابستگی دیبا متخصص عمومی بستان آباد
زنجان زنجان خیابان 29 بهمن - جاده ساحلی - مرکز درمانی وابستگی به مواد دیبا
اطلاعات مطب دکتر مرکز درمانی وابستگی به مواد دیبا

آدرس مطب مرکز درمانی وابستگی به مواد دیبا

زنجان - خیابان 29 بهمن - جاده ساحلی - مرکز درمانی وابستگی به مواد دیبا
تلفن مرکز
04143333366
پزشکان مرتبط