مجتمع پزشکی نویان

مجتمع پزشکی نویان

متخصص عمومی

مجتمع پزشکی نویان http://drdr.ir/doctor/2238/مجتمع-پزشکی-نویان/ http://drdr.ir/doctor/2238/مجتمع-پزشکی-نویان/ 154510 http://drdr.ir/images/site/مجتمع-پزشکی-نویان-2238.jpg http://drdr.ir/images/site/مجتمع-پزشکی-نویان-2238.jpg 02142198473 مجتمع پزشکی نویان نیشابور، مرکز پزشکی نویان نیشابور،
خراسان رضوی خراسان رضوی خیابان هفده شهریور - 17شهریور - مجتمع پزشکی نویان
اطلاعات مجتمع پزشکی نویان

آدرس مرکز

نیشابور - خیابان هفده شهریور - 17شهریور - مجتمع پزشکی نویان
تلفن مرکز
05143338188
آدرس روی نقشه
بیمه های طرف قرارداد
6 بیمه طرف قرارداد
خدمات درمانی(کارمند دولت)
خدمات درمانی(سایر اقشار)
خدمات درمانی(خویش فرما-ایرانیان-سلامت)
نیروهای مسلح(عادی)
نیروهای مسلح(جانباز)
خدمات درمانی(روستاییان)
پزشکان مرتبط