دکتر اصغر کاظم علی

متخصص قلب و عروق

دکتر اصغر کاظم علی http://drdr.ir/doctor/2541/دکتر-اصغر-کاظم-علی/ http://drdr.ir/doctor/2541/دکتر-اصغر-کاظم-علی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
کرمان کرمان بلوار جهاد - ساختمان پزشکان مادر - طبقه دوم