فیلترها

دکتر امیر محمد شیخ نژاد تستی

کارشناس آسیب شناسی بالینی

اطلاعات مطب دکتر امیر محمد شیخ نژاد تستی

آدرس مطب دکتر امیر محمد شیخ نژاد تستی

یزد - خیلی دور
تلفن نوبت دهی
03537246598
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری