مرکز امام رضا

عمومی عمومی

مرکز امام رضا http://drdr.ir/doctor/347/مرکز-امام-رضا/ http://drdr.ir/doctor/347/مرکز-امام-رضا/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران بلوار شهید باهنر - بعد از خیابان کرمانی - داروخانه دکتر یوسفی
اطلاعات مرکز امام رضا

آدرس مرکز

ورامین - بلوار شهید باهنر - بعد از خیابان کرمانی - داروخانه دکتر یوسفی
تلفن مرکز
02166701041 - 02136260036
آدرس روی نقشه
بیمه های طرف قرارداد
7 بیمه طرف قرارداد
تامین اجتماعی
تامین اجتماعی(خاص)
خدمات درمانی(کارمند دولت)
خدمات درمانی(سایر اقشار)
خدمات درمانی(خویش فرما-ایرانیان-سلامت)
نیروهای مسلح(عادی)
نیروهای مسلح(جانباز)
پزشکان مرتبط