دکتر جبرئیل شعربایی

عمومی عمومی

دکتر جبرئیل شعربایی http://drdr.ir/doctor/3482/دکتر-جبرئیل-شعربایی/ http://drdr.ir/doctor/3482/دکتر-جبرئیل-شعربایی/ 66534 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی تبریز - مرکز بهداشت استان - بیماری های غیر واگیر
اطلاعات مطب دکتر جبرئیل شعربایی

آدرس مطب دکتر جبرئیل شعربایی

تبریز - تبریز - مرکز بهداشت استان - بیماری های غیر واگیر
تلفن مرکز
041-32231000
پزشکان مرتبط