دکتر آزمایشگاه پاستور

دکتر آزمایشگاه پاستور http://drdr.ir/doctor/3542/آزمایشگاه-پاستور/ http://drdr.ir/doctor/3542/آزمایشگاه-پاستور/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران ابتدای خیابان مخابرات-روبروی دادگستری سابق-آزمایشگاه پاستور آمل
اطلاعات آزمایشگاه پاستور

آدرس مرکز

آمل - ابتدای خیابان مخابرات-روبروی دادگستری سابق-آزمایشگاه پاستور آمل
تلفن مرکز
01144224881-01144251126
پزشکان مرتبط