آزمایشگاه تشخیص طبی رازی

متخصص علوم آزمایشگاهی

آزمایشگاه تشخیص طبی رازی http://drdr.ir/doctor/403/آزمایشگاه-تشخیص-طبی-رازی/ http://drdr.ir/doctor/403/آزمایشگاه-تشخیص-طبی-رازی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ آزمایشگاه تشخیص طبی رازی متخصص علوم آزمایشگاهی
خوزستان خوزستان بندر امام خمینی - سربندر - بلوار شیخ فضل اله نوری - آزمایشگاه تشخیص طبی رازی
اطلاعات آزمایشگاه تشخیص طبی رازی

آدرس مرکز

بندر امام خمینی - بندر امام خمینی - سربندر - بلوار شیخ فضل اله نوری - آزمایشگاه تشخیص طبی رازی
تلفن مرکز
0652226989
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط