دکتر مرجان خلیلی دیزآبادی

متخصص شنوایی سنجی (ادیومتریست)

دکتر مرجان خلیلی دیزآبادی http://drdr.ir/doctor/406/دکتر-مرجان-خلیلی-دیزآبادی/ http://drdr.ir/doctor/406/دکتر-مرجان-خلیلی-دیزآبادی/ ش1201 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ دکتر مرجان خلیلی دیزآبادی متخصص شنوایی سنجی قائم شهر
مازندران مازندران خیابان قاری
اطلاعات مطب دکتر مرجان خلیلی دیزآبادی

آدرس مطب دکتر مرجان خلیلی دیزآبادی

قائم شهر - خیابان قاری
تلفن مرکز
01142216411
پزشکان مرتبط