فیلترها

دکتر مرجان خلیلی دیزآبادی

متخصص شنوایی سنجی (ادیومتریست)

اطلاعات مطب دکتر مرجان خلیلی دیزآبادی

آدرس مطب دکتر مرجان خلیلی دیزآبادی

قائم شهر - خیابان قاری
تلفن مرکز
01142216411
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
شنبــه، دوشنبه، چهارشنبه
پزشکان مرتبط