کلینیک شهید عبداللهی

متخصص عمومی

کلینیک شهید عبداللهی http://drdr.ir/doctor/56/کلینیک-شهید-عبداللهی/ http://drdr.ir/doctor/56/کلینیک-شهید-عبداللهی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ کلینیک شهید عبداللهی متخصص عمومی مهریز
یزد یزد یزد -خیابان مطهری - درمانگاه شهید عبداللهی
اطلاعات کلینیک شهید عبداللهی

آدرس مرکز

مهریز - یزد -خیابان مطهری - درمانگاه شهید عبداللهی
بیمه های طرف قرارداد
8 بیمه طرف قرارداد
تامین اجتماعی
تامین اجتماعی(خاص)
خدمات درمانی(کارمند دولت)
خدمات درمانی(سایر اقشار)
خدمات درمانی(خویش فرما-ایرانیان-سلامت)
نیروهای مسلح(عادی)
نیروهای مسلح(جانباز)
ایران
پزشکان مرتبط