دکتر ابراهیم شیرزاده

متخصص چشم

دکتر ابراهیم شیرزاده http://drdr.ir/doctor/57258/دکتر-ابراهیم-شیرزاده/ http://drdr.ir/doctor/57258/دکتر-ابراهیم-شیرزاده/ 31678 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خراسان رضوی خراسان رضوی مطب 1 . سبزوار - خیابان فرمانداری - مجتمع پزشکی امین - طبقه 2