دکتر علی رضا قاسمی اریان

متخصص چشم

دکتر علی رضا قاسمی اریان http://drdr.ir/doctor/57263/دکتر-علی-رضا-قاسمی-اریان/ http://drdr.ir/doctor/57263/دکتر-علی-رضا-قاسمی-اریان/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خراسان رضوی خراسان رضوی بیمارستان واسعی -سبزوار-خ حکیم