دکتر بیمارستان شهید صدوقی یزد

دکتر بیمارستان شهید صدوقی یزد http://drdr.ir/doctor/58599/بیمارستان-شهید-صدوقی-یزد/ http://drdr.ir/doctor/58599/بیمارستان-شهید-صدوقی-یزد/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
یزد یزد صفاییه، بلوار شهید قندی، خیابان ابن سینا
اطلاعات بیمارستان شهید صدوقی یزد

آدرس مرکز

یزد - صفاییه، بلوار شهید قندی، خیابان ابن سینا
تلفن مرکز
035۳۸۲۲۴۰۰۰
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
پزشکان مرتبط