دکتر علی سعادت طرقی

دکتر علی سعادت طرقی http://drdr.ir/doctor/59852/علی-سعادت-طرقی/ http://drdr.ir/doctor/59852/علی-سعادت-طرقی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خراسان رضوی خراسان رضوی خیابان شهید چمران، چمران۱۱، دانشگاه ۱۸، ساختمان پزشکان نور
اطلاعات علی سعادت طرقی

آدرس مرکز

مشهد - خیابان شهید چمران، چمران۱۱، دانشگاه ۱۸، ساختمان پزشکان نور
تلفن مرکز
۰۵۱۳۸۵۲۲۷۷۶
پزشکان مرتبط