فیلترها

کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی توحید

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)

اطلاعات کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی توحید
تلفن مرکز
021255523
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
بیمه های طرف قرارداد
13 بیمه طرف قرارداد
تامین اجتماعی
تامین اجتماعی(خاص)
خدمات درمانی(کارمند دولت)
خدمات درمانی(سایر اقشار)
خدمات درمانی(خویش فرما-ایرانیان-سلامت)
نیروهای مسلح(عادی)
نیروهای مسلح(جانباز)
بانک دی
بانک صادرات
بانک ملت
بانک تجارت
بانک کشاورزی
دانا
پزشکان مرتبط