اقدامات لازم بعد از آنژیوگرافی

آنژیوگرافی قلب به چه منظور انجام می گیرد؟

آنژیوگرافی به روشی از تصویربرداری از عروق خونی قسمت های مختـلف بدن از جمله قلب، کلیـه هـا، مغـز و غیره بـا استفاده از ماده حاجب و اشعه ایکس گفته می شود. در طی آنژیـوگرافی بـا استفاده از اشعه ایکس محـل تنگی و انسداد رگ و تعداد رگهای خونی درگیر مشخص می شود، گاهی این روش برای مشخص کردن جداره های داخلی عروق خونی نیز به کار می رود. در این مقاله اقدامات لازم بعد از آنژیوگرافی برایتان بازگو کردیم.

ادامه مطلب