2k
نوبت حضوری
مشاوره تلفنی
ورامین بلوار امام رضا، بیمارستان مفتح
نوبت حضوری
مشاوره تلفنی
ورامین بلوار شهید باهنر، بعد از خیابان کرمانی، داروخانه دکتر یوسفی
نوبت حضوری
مشاوره تلفنی
ورامین نرسیده به میدان ولیعصر، بیمارستان شهدای 15 خرداد