23
نوبت حضوری
مشاوره تلفنی
هریس خیابان ولیعصر، بیمارستان امام حسین(ع)
نوبت حضوری
مشاوره تلفنی
هریس خیابان شهید رجایی محله دیزج،مدرسه قلمچی محل موقت بیمارستان