133
نوبت حضوری
مشاوره تلفنی
خرمشهر فلکه الله، بین پاساژطلا فروش ها (نخل) و ایستگاه صدستگاه، جنب لباس فروشی حاجی ارزونی، طبقه دوم مطب دکتر هاشمی