756
نوبت حضوری
مشاوره تلفنی
لاهیجان خیابان کاشف شرقی، نرسیده به میدان دکتر حشمت، بیمارستان شفا
نوبت حضوری
مشاوره تلفنی
لاهیجان بازکیاگوراب
نوبت حضوری
مشاوره تلفنی
لاهیجان خیابان امام خمینی
نوبت حضوری
مشاوره تلفنی
لاهیجان خیابان 22آبان،ساختمان پزشکی آپادانا،طبقه2،واحد 25