713
نوبت حضوری
مشاوره تلفنی
بهشهر چهار راه گرگان، خیابان پاسداران
نوبت حضوری
مشاوره تلفنی
بهشهر خیابان امام خمینی(ره)، بیمارستان امام خمینی(ره)
نوبت حضوری
مشاوره تلفنی
بهشهر خیابان بعثت، بیمارستان دکتر امیدی
نوبت حضوری
مشاوره تلفنی
بهشهر ابتدای ورودی شهر از بلوار شهید هاشمی نژاد