848
نوبت حضوری
مشاوره تلفنی
نوشهر خیابان ابن سینا، روبروی شبکه بهداشت ودرمان