مجله پزشکی دکتر دکتر

آشنایی کامل با هپاتیت A

22 خرداد 1397

21

بیماری‌های گوارش
آشنایی کامل با هپاتیت A

به این مقاله امتیاز دهید

امتیاز این مقاله: 3.8

هپاتیت یکی از بیماری های کبدی  شایع است که به علت التهاب کبد ایجاد می شود. مصرف الکل ریاد، سموم، برخی از داروها و شرایط خاص پزشکی می تواند باعث ایجاد هپاتیت شود اما ویروس اغلب باعث ایجاد هپاتیت می شود. هپاتیت A را از مواد غذایی آلوده یا آب یا تماس نزدیک با یک فرد یا جسم که آلوده شده است انتقال می یابد. موارد خفیف هپاتیت A به درمان نیاز ندارند. اکثر افراد آلوده به طور کامل بدون آسیب دائمی کبد بهبود می یابند.

هپاتیت چیست؟

هپاتیــت بــه معنــای التهــاب و ورم کبــدی مــی باشــد کــه بــه آن یرقـان نیـز مـی گوینـد. هنگامی که کبد ملتهب یا آسیب دیده است، عملکرد آن می تواند تحت تأثیر قرار گیرد. هپاتیت به دو نوع حاد و مزمن تقسیم می شود. مهم تریـن عوامـل ایجـاد کننـده ایـن بیمـاری ویــروس هــا هســتند. چنانچــه ایــن بیمــاری و علائــم آن کمتــر از شــش مــاه طــول بکشــد بــه آن هپاتیــت حــاد و اگــر طــول مــدت آن از 6 مـاه بیشـتر باشـد بـه آن هپاتیـت مزمـن گفتـه مـی شـود. رایج ترین ویروس های هپاتیت ویروس هپاتیت A، ویروس هپاتیت B و ویروس هپاتیت C است.

هپاتیت A چیست؟

هپاتیت A یک بیماری بسیار مسری است که توسط ویروس هپاتیت A ایجاد می شود. قبلا به هپاتیت A هپاتیت عفونی نامیده می شد. هپاتیت A شایعترین شکل هپاتیت ویروسی در جهان است. موارد خفیف هپاتیت A به درمان نیاز ندارند. اکثر افراد آلوده به طور کامل بدون آسیب دائمی کبد بهبود می یابند.

علل ایجاد بیماری

هپاتیت A بوسیله یک ویروس آلوده به سلول های کبدی ایجاد می شود و باعث التهاب می شود. التهاب می تواند بر عملکرد کبد تاثیر گذارد و علائم و نشانه های دیگر هپاتیت A را به وجود آورد. در اینجا برخی از روش های خاص گسترش ویروس هپاتیت A را نام می بریم:

 • خوردن غذا آلوده به ویروس
 • نوشیدن آب آلوده
 • خوردن صدف های خام آلوده با آب به فاضلاب
 • تماس نزدیک با فردی که آلوده شده است – حتی اگر این فرد علائم و نشانه ای ندارد
 • داشتن رابطه جنسی با کسی که ویروس دارد

راههای انتقال

هپاتیـت A یـک بیمـاری ویروسـی اسـت کـه از شـخص بـه شـخص و از طریـق مدفـوع آلـوده و یـا از طریـق مصـرف آب و غـذای آلـوده منتقــل مــی شــود. میــزان شــیوع آن ارتبــاط مســتقیمی بــا ســطح بهداشــت جامعــه دارد. میــزان شــیوع ایــن عفونــت در جمعیــت هــای مختلــف متفــاوت اســت. کــودکان بــه عنــوان مخــزن اصلــی و منبــع اصلــی ایــن ویــروس در جامعــه مطــرح هســتند. ویروس از طریــق دهانـی _ مدفوعـی منتقـل مـی شـود. ویـروس ابتـدا از راه دهـان و همــراه بــا آب و یــا مــواد غذایــی وارد روده مــی شــود و در ســلولهای روده تکثیـر مـی یابـد. سـپس بـه سـلولهای کبـد مـی رود و در ایـن سـلول هـا نیـز زیـاد مـی شـود. تکثیـر ویـروس در کبـد سـبب تورم کبد و اختــال در عملکرد آن مــی شــود. پــس از آن کــه کیســه صفـرا هـم آلـوده شـده، ویـروس از طریـق ترشـحات صفـراوی وارد روده شـده و همـراه بـا مدفـوع بـه محیـط خـارج دفـع شـده و سـبب آلودگـی مـی شـود.

تفاوت هپاتیت A، هپاتیت B و هپاتیت C چیست؟

هپاتیت A، هپاتیت B و هپاتیت C عفونت های کبدی ناشی از سه ویروس مختلف است. هرچند که هر کدام می توانند نشانه های مشابهی ایجاد کنند، نحوه انتقال آنها متفاوت است. هپاتیت A معمولا یک عفونت کوتاه مدت است و مزمن نمی شود. واکسن برای جلوگیری از هپاتیت A و هپاتیت B وجود دارد؛ با این حال، واکسن هپاتیت C وجود ندارد.

هپاتیت A چقدر جدی است؟

اکثر افراد مبتلا به هپاتیت A چندین هفته احساس درد و بیماری می کنند، اما معمولا به طور کامل بهبود می یابند و آسیب کبدی پایدار ندارند. در موارد نادر، هپاتیت A می تواند باعث نارسایی کبدی و مرگ شود. این در افراد بالای 50 سال و در افراد مبتلا به بیماری های کبدی شایع تر است.
 تشخیص هپاتیت A

علائم و نشانه های بیماری التهاب کبد

اکثـر بیمـاران مبتـلا بـه هپاتیـت ویروسـی، علامتی دال بـر بیمـاری ندارنـد و بیمـاری آنهـا بـا انجـام آزمایشـات روتین مشـخص می شـود. در تعـدادی از بیمـاران نیـز عالئـم حـاد بیمـاری وجـود دارد.

علائم و نشانه های رایج ابتلا به این بیماری عبارتند از:

 • خستگی
 • تهوع و استفراغ ناگهانی
 • درد یا ناراحتی شکمی، به ویژه در سمت راست بالا و سمت راست پایین (ناحیه قرار گیری کبد)
 • از دست دادن اشتها
 • تب
 • ادرار تیره
 • خارش شدید
 • مدفوع رنگی
 • زردی (زرد شدن پوست و چشم)

این علائم ممکن است نسبتا خفیف و در عرض چند هفته از بین بروند. با این حال، گاهی اوقات عفونت هپاتیت A موجب بیماری شدید می شود که چند ماه طول می کشد.

من فکر می کنم که من در معرض هپاتیت A قرار دارم. چه باید بکنم؟

اگر در مورد احتمال بالقوه ابتلا به هپاتیت A سوالی دارید، با پزشک یا بخش بهداشت و درمان محلی یا دولتی تماس بگیرید. اگر اخیرا به ویروس هپاتیت A مبتلا شده اید و در برابر هپاتیت A واکسینه نشده اید، ممکن است تزریق یا ایمن گلوبولین یا واکسن هپاتیت A برای شما مفید باشد. با این حال، واکسن یا گلوبولین ایمنی تنها در صورت استفاده از دو هفته اول پس از قرار گرفتن در معرض، موثر است.

اگر در گذشته مبتلا به هپاتیت A بوده باشم، آیا می توانم دوباره آن را دریافت کنم؟

نه. هنگامی که از هپاتیت A رنج می برید، آنتی بادی هایی را ایجاد می کنید که از ویروس برای شما محافظت می کنند. یک آنتی بادی یک ماده موجود در خون است که بدن در پاسخ به ویروس تولید می کند. آنتی بادی بدن را از بیماری به وسیله پیوستن به ویروس و از بین بردن آن محافظت می کند.

ویروس هپاتیت A در خارج از بدن چقدر می تواند زنده بماند؟

ویروس هپاتیت A می تواند ماه ها در خارج از بدن زنده بماند. دماهای بالا، مانند جوشیدن یا پخت غذا یا مایعات برای حداقل 1 دقیقه در دمای 185 درجه فارنهایت (85 درجه سانتیگراد) می تواند ویروس را از بین ببرد.

آیا واکسیناسیون می تواند مانع از هپاتیت A شود؟

بله بهترین راه برای جلوگیری از هپاتیت A از طریق واکسیناسیون با واکسن هپاتیت A است. برای به دست آوردن مزیت کامل واکسن هپاتیت A، بیش از یک بار تزریق مورد نیاز است.

آیا واکسن هپاتیت A موثر است؟

بله واکسن هپاتیت A در پیشگیری از عفونت ویروس هپاتیت A بسیار موثر است. تزریق دوم واکسن هپاتیت A موجب حفاظت در دراز مدت می شود.

واکسن هپاتیت A

افراد در  معرض خطر ابتلا به هپاتیت A

شما در معرض خطر ابتلا به هپاتیت A هستید اگر شما:

 • مسافرت و یا کار در مناطق جهان که در آن هپاتیت A رایج است داشته باشید.
 • در مراکز مراقبت از کودکان کار می کنید 0
 • زندگی با فردی که مبتلا به هپاتیت A است
 • هر نوع تماس جنسی با کسی که هپاتیت A دارد داشته باشد
 • اختلال فاکتور لخته شدن، مانند هموفیلی داشته باشد
 • از انواع داروهای غیرقانونی استفاده کنید

جلوگیری از ابتلا به هپاتیت A

واکسن هپاتیت A می تواند از عفونت ویروس جلوگیری کند. واکسن به طور معمول در دو نویت تزریق می شود. تزریق واکسن هپاتیت A برای افراد زیر توصیه می شود:

 • همه کودکان در سن 1 و یا کودکان بزرگتر که واکسن دوران کودکی را دریافت نکرده اند.
 • تکنسین های آزمایشگاه که ممکن است با هپاتیت A تماس بگیرند
 • افراد مبتلا به دیگر عوامل خطر که در بخش هایی از جهان که هپاتیت A رایج هستند، کار می کنند یا سفر می کنند
 • افرادی که از انواع داروهای غیرقانونی استفاده می کنند
 • افراد مبتلا به بیماری مزمن کبدی

اگر در حال سفر به نقاطی از جهان که شیوع هپاتیت A اتفاق می افتد، این مراحل را برای پیشگیری از عفونت انجام دهید:

 • تمام میوه ها و سبزیجات تازه را بشویید و ضد عفونی کنید.
 • گوشت و ماهی را خام و یا نوشیدنی مصرف نکنید
 • اجتناب از تمام نوشیدنی های خلوص ناشناخته
 • اگر آب بطری در دسترس نباشد، قبل از مصرف آنرا بجوشانید.
 • بهداشت را رعایت کنید.
 • دست ها را بطور کامل بشویید، بخصوص پس از استفاده از توالت.

تشخیص هپاتیت A

آزمایش خون برای مشاهده علائم ویروس هپاتیت A در بدن شما مورد استفاده قرار می گیرد.

درمان هپاتیت A

هپاتیت A برای درمان خاصی وجود ندارد. ایـن بیمـاری خـود بـه خـود محـدود شـونده بـوده و نیـازی بـه درمـان اختصاصــی نــدارد و درمــان بصــورت علا متــی و نگــه دارنــده اســت. در تمــام مــوارد بیمــاری اســتراحت بیشــتر و رژیــم غذایــی متعــادل و مناســب توصیــه مــی شــود. بدن شما ویروس هپاتیت A را به تنهایی پاک خواهد کرد. در اکثر موارد هپاتیت A، کبد طی شش ماه بهبود می یابد و هیچ آسیب پایدار ندارد.

توصیـه مـی شـود در طـول مـدت بیمـاری از حضـور در محـل کار یــا مدرســه خــودداری کنیــد. میـزان مصـرف مایعـات بایـد افزایـش یابـد و در صـورت کـم آبـی و عـدم توانایـی در مصـرف مایعـات، بصـورت تزریـق سـرم مایعـات بـدن تأمیـن شـوند. اجتنـاب از مصـرف الـکل و اسـتعمال دخانیـات اکیـداً توصیـه مـی شـود. در صـورت عـدم کنتـرل تهـوع و اسـتفراغ پزشـک مـی توانـد برخـی داروهـا را جهـت کنتـرل آنهـا تجویـز نمایـد.

عوارض جانبی

هپاتیت A بر خلاف سایر انواع هپاتیت ویروسی باعث آسیب کبد درازمدت نمی شود و مزمن نمی شود. در موارد نادر، هپاتیت A می تواند به طور ناگهانی از عملکرد کبد، به ویژه در افراد مسن و افراد مبتلا به بیماری های مزمن کبدی ناشی شود. نارسایی حاد کبد برای نظارت و درمان به بیمارستان نیاز دارد. برخی از افراد مبتلا به نارسایی حاد کبدی ممکن است نیاز به پیوند کبد داشته باشند.

بر گرفته از:

هپاتیت A را بهتر بشناسیم

با علائم و عوامل ایجاد هپاتیت A بیشتر آشنا شویم

با امتیازدهیِ این صفحه به بهتر شدن محتوای ما کمک کنید

به این مقاله امتیاز دهید

امتیاز این مقاله: 3.8

این نوشته را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

نوشته های مرتبط

پرسش و پاسخ درباره «آشنایی کامل با هپاتیت A»

21 پاسخ به “آشنایی کامل با هپاتیت A”

 1. آمنه حاجیلی دوجی گفت:

  سلام پسرم ۷ سابشه با دختر همسایه ۵ سالشه که یک سال پیش هپاتیت آگرفته بازی کرده الان پسرم هپاایت آ گرفته امکان داره از اون سرایت کرده باشه

  • خانم دکتر نازلی آتش زر گفت:

   سلام بايد ايمنوگلوبولين هپاتيت A بزنند

 2. پروین گفت:

  سلام دختر من چهارساله هس.امروز دو روز هس ک فهمیدیم هپاتیت آ داره بستری هس..شربتای ک دکتر تجویز کرده اصلا نمیخوره.غذاهم نمیخوره.چکار کنم

  • خانم دکتر نازلی آتش زر گفت:

   سلام بايد تحت سرم تراپي قرار بگيرد و به متخصص گوارش اطفال مراجعه كنيد

 3. محسن هدا گفت:

  با سلام وعرض ادب
  مادر من ۷۳ سالشه ،رنگ پوست و چشمش شدیدا زرد شده، آزمایش هم دادیم قبلا هپاتیت آ داشته ولی الان نداره، ولی سطح بیلی روبینش ۱۳ هست و اشتها نداره ca19-9 هم حدود ۶۴ نشون داده لطفا راهنمایی کنید

  • خانم دکتر نازلی آتش زر گفت:

   سلام بايد سي تي اسكن شكم از نظر بررسي پانكراس انجام دهند
   و

   برای معاینه کامل و تجویز دارو، به صورت حضوری به متخصص گوارش مراجعه کنید.

 4. مهدی گفت:

  سلام خسته نباشید خیلی عالیه

 5. مریم گفت:

  سلام خانم دکتر ببخشید من پارسال هپاتیت آ گرفتم بستری شدم وحدود ۳ماه درگیر بودم حالا چند روز دوباره احساس های پارسال با علائم رو دارم میشه دوباره درگیر شده باشم شما توی مقاله بالا نوشته بودید که یک بار این بیماری رو می گیریم پس چرا من دوباره اون احساس هارو به حالت حاد دارم

  • خانم دکتر آمنه مرشدی گفت:

   سلام عزیزم
   چند علت مطرحه
   یکی ریپلاس (یا عود هپاتیت آ) که از عوارض نادر هست ولی در برخی موارد رخ میده یعنی به علت همون ابتلای قبلی هست اما علایم ممکن عود کنه
   دوم در مواردی ممکن بعد از ابتلا به هپاتیت های ویروسی از جمله آ واکنش خودایمنی و هپاتیت خودایمنی ایجاد شه
   بنظر بنده مجدد آزمایش باید بدین حتما
   آزمایشات شامل
   Cbc, diff, bun, cr, Ast, Alt, Alk-p, bill T, bill D, ESR, crp باشد
   اگه آزمایش ها مشکل داشت جهت بررسی عللی که مطرح شد به فوق تخصص گوارش مراجعه کتید

 6. فاطمه گفت:

  سلام.ببخشید من تقریبا ۱۰ سال پیش هپاتیت Aگرفتم الان ۲۲ سالم هست و خانم هستم.الان مجددا وقتی دمر میخوابم کبدم درد میگیره.ب نظرتون باید آزمایش بدم؟

  • خانم دکتر نازلی آتش زر گفت:

   سلام علت دردتون هپاتيت A نيست اونو يكبار ميگيريد بهدش بدنتون نسبت بهش ايمن ميشه
   علت دردتون چيز ديگه ايه ممكنه از كيسه صفراتون باشه
   لطفا سونوگرافي كبد و كيسه صفرا بديد

 7. امیر علی گفت:

  باسلام. در مقاله بالا، مرگ بر اثر هپاتیت Aبرای افراد بالا 50است.پسر خاله بنده 12سال سن داشت و براثر هپاتیت Aفوت کرد همه علاءمه بالا راهم داشت تورم شکمی زردی شدید و خستگی و درد… اما دکتر گفت که خوب میشه و نیاز به بیمارستان نیس وطول درمانش3هفته است. اما به مرور زمان هوشیاری خود را از دستت داد وقدرت راه رفتن و گرفتن اشیا با دست. که سریع به بیمارستان منتقل شد. اما بعد 3روز فوت شد. میشه توضیح بدید. چرا با وجود سن کم فوت کرد.

  • خانم دکتر آمنه مرشدی گفت:

   سلام یک بیماری خود محدود شونده است و اصولاً خود به خود بهبود می‌یابد و جزء استراحت درمان نیاز ندارد در موارد بسیار نادری فرد مبتلا به هپاتیت آ دچار هپاتیت برق آسا یا فولمینانت مشود که سبب مرگ فرد می شود

 8. ناشناس گفت:

  سلام برادرم 12سالشه هپاتیت آگرفته همش بی حاله الان دوهفته ای میشه ولی خوب نشده تا جایی بیحاله که نمیتونه به تنهایی راه بره آیا امکان داره مدت زمان بیماریش بیشتر طول بکشه

  • خانم دکتر نازلی آتش زر گفت:

   سلام به سيستم ايمني بدنش ربط داره
   در نهايت اگرم طولاني شه خطري نداره بعدش بدون اسيب دائمي به كبد بهبود پيدا ميكند

 9. یوسف عباسپور گفت:

  ممنونم از راهنمایی شما خانم دکتر ازمایش بیلی روبین رسیده به 27.2 خطرناکه ایا؟
  چند روز بستری میشن معمولا بیماران مشابه؟

  • خانم دکتر نازلی آتش زر گفت:

   بله زياده بالاي ٢٥ خطرناكه
   معمولا يك هفته اما بستگي به شرايط شما هم داره اما نگران نباشيد برطرف ميشه

 10. امین گفت:

  هپاتیت با یرقان متفاوته ها. شما نوشتین یکیه؟؟؟

  • خانم دکتر آمنه مرشدی گفت:

   سلام
   هپاتیت التهاب کبد (به علل ویروسی،خودایمنی و دارویی و الکلی )است
   یرقان به معنای وجود بیلی روبین در خون یا همان زردی است که علل گوناگونی از جمله هپاتیت،ارثی ،التهاب کیسه و مجاری صفراوی و…دارد

  • یوسف عباسپور گفت:

   با سلام من در سن 30 سالگی یرقان گرفتم تشخیص پزشک هپاتیت آ دارم دستور بستری دادن ایا خطرناکه اسیب به کبدم که وارد نمیکنه؟ ممنون

   • خانم دکتر نازلی آتش زر گفت:

    سلام هپاتيت A بعد از بهبود آسيب به كبد نميزنه و مزمن نميشه
    بعد از درمان كبدتون به حالت عادي بر ميگرده
    اما چون تظاهراتش در بزرگسالي شديده لازمه بستري شيد

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جدیدترین بیماری های اضافه شده

کتابچه ها

دیدگاه های اخیر

خانم دکتر آمنه مرشدی:

سلام Esr بالا نیاز به بررسی داره چه تشخیصی مطرح کردن؟...

خانم دکتر آمنه مرشدی:

سلام اول از همه آزمایش cbc,diff,pt,ptt,inr,ldh,ESR , crp بدین...

:

سلام خواهر من 9 سالش خیلی خون دماغ میشه تو خواب هم حتی خون دماغ میشه تا ال...

خانم دکتر آمنه مرشدی:

سلام بهتره قدش بررسی شه و گرافی از مچ دست بگیره برای بررسی صفحات رشد قدش ...

خانم دکتر آمنه مرشدی:

سلام بله علایم‌ محتمله...

خانم دکتر آمنه مرشدی:

سلام ممکنه باشه، نمیشه رد کرد بدون ازمایش بهتره ازمایش خون cbc, diff, esr, crp, s/...

خانم دکتر آمنه مرشدی:

سلام اگه تب و خستگی و دردبدن و کمر درد و سردرد ندارین و تهوع و اسهال هم ند...

خانم دکتر آمنه مرشدی:

سلام علایمتون خیلی به نفع کرونا نیست اگه سرفه زیاد شد ویزیت شین...

فرهاد:

با سلام و خسته نباشید. بنده هیچگونه علایمی به غیر سرفه انهم خیلی کم ندار...

خانم دکتر آمنه مرشدی:

سلام بررسی لازم داره با توجه به موارد ذکر شده، بهتر است به صورت حضوری به...