آشنایی کامل با هپاتیت A

هپاتیت یکی از بیماری های کبدی  شایع است که به علت التهاب کبد ایجاد می شود. مصرف الکل ریاد، سموم، برخی از داروها و شرایط خاص پزشکی می تواند باعث ایجاد هپاتیت شود اما ویروس اغلب باعث ایجاد هپاتیت می شود. هپاتیت A را از مواد غذایی آلوده یا آب یا تماس نزدیک با یک فرد یا جسم که آلوده شده است انتقال می یابد. موارد خفیف هپاتیت A به درمان نیاز ندارند. اکثر افراد آلوده به طور کامل بدون آسیب دائمی کبد بهبود می یابند.

هپاتیت چیست؟

هپاتیــت بــه معنــای التهــاب و ورم کبــدی مــی باشــد کــه بــه آن یرقـان نیـز مـی گوینـد. هنگامی که کبد ملتهب یا آسیب دیده است، عملکرد آن می تواند تحت تأثیر قرار گیرد. هپاتیت به دو نوع حاد و مزمن تقسیم می شود. مهم تریـن عوامـل ایجـاد کننـده ایـن بیمـاری ویــروس هــا هســتند. چنانچــه ایــن بیمــاری و علائــم آن کمتــر از شــش مــاه طــول بکشــد بــه آن هپاتیــت حــاد و اگــر طــول مــدت آن از 6 مـاه بیشـتر باشـد بـه آن هپاتیـت مزمـن گفتـه مـی شـود. رایج ترین ویروس های هپاتیت ویروس هپاتیت A، ویروس هپاتیت B و ویروس هپاتیت C است.

هپاتیت A چیست؟

هپاتیت A یک بیماری بسیار مسری است که توسط ویروس هپاتیت A ایجاد می شود. قبلا به هپاتیت A هپاتیت عفونی نامیده می شد. هپاتیت A شایعترین شکل هپاتیت ویروسی در جهان است. موارد خفیف هپاتیت A به درمان نیاز ندارند. اکثر افراد آلوده به طور کامل بدون آسیب دائمی کبد بهبود می یابند.

علل ایجاد بیماری

هپاتیت A بوسیله یک ویروس آلوده به سلول های کبدی ایجاد می شود و باعث التهاب می شود. التهاب می تواند بر عملکرد کبد تاثیر گذارد و علائم و نشانه های دیگر هپاتیت A را به وجود آورد. در اینجا برخی از روش های خاص گسترش ویروس هپاتیت A را نام می بریم:

 • خوردن غذا آلوده به ویروس
 • نوشیدن آب آلوده
 • خوردن صدف های خام آلوده با آب به فاضلاب
 • تماس نزدیک با فردی که آلوده شده است – حتی اگر این فرد علائم و نشانه ای ندارد
 • داشتن رابطه جنسی با کسی که ویروس دارد

راههای انتقال

هپاتیـت A یـک بیمـاری ویروسـی اسـت کـه از شـخص بـه شـخص و از طریـق مدفـوع آلـوده و یـا از طریـق مصـرف آب و غـذای آلـوده منتقــل مــی شــود. میــزان شــیوع آن ارتبــاط مســتقیمی بــا ســطح بهداشــت جامعــه دارد. میــزان شــیوع ایــن عفونــت در جمعیــت هــای مختلــف متفــاوت اســت. کــودکان بــه عنــوان مخــزن اصلــی و منبــع اصلــی ایــن ویــروس در جامعــه مطــرح هســتند. ویروس از طریــق دهانـی _ مدفوعـی منتقـل مـی شـود. ویـروس ابتـدا از راه دهـان و همــراه بــا آب و یــا مــواد غذایــی وارد روده مــی شــود و در ســلولهای روده تکثیـر مـی یابـد. سـپس بـه سـلولهای کبـد مـی رود و در ایـن سـلول هـا نیـز زیـاد مـی شـود. تکثیـر ویـروس در کبـد سـبب تورم کبد و اختــال در عملکرد آن مــی شــود. پــس از آن کــه کیســه صفـرا هـم آلـوده شـده، ویـروس از طریـق ترشـحات صفـراوی وارد روده شـده و همـراه بـا مدفـوع بـه محیـط خـارج دفـع شـده و سـبب آلودگـی مـی شـود.

تفاوت هپاتیت A، هپاتیت B و هپاتیت C چیست؟

هپاتیت A، هپاتیت B و هپاتیت C عفونت های کبدی ناشی از سه ویروس مختلف است. هرچند که هر کدام می توانند نشانه های مشابهی ایجاد کنند، نحوه انتقال آنها متفاوت است. هپاتیت A معمولا یک عفونت کوتاه مدت است و مزمن نمی شود. واکسن برای جلوگیری از هپاتیت A و هپاتیت B وجود دارد؛ با این حال، واکسن هپاتیت C وجود ندارد.

هپاتیت A چقدر جدی است؟

اکثر افراد مبتلا به هپاتیت A چندین هفته احساس درد و بیماری می کنند، اما معمولا به طور کامل بهبود می یابند و آسیب کبدی پایدار ندارند. در موارد نادر، هپاتیت A می تواند باعث نارسایی کبدی و مرگ شود. این در افراد بالای 50 سال و در افراد مبتلا به بیماری های کبدی شایع تر است.
 تشخیص هپاتیت A

علائم و نشانه های بیماری التهاب کبد

اکثـر بیمـاران مبتـلا بـه هپاتیـت ویروسـی، علامتی دال بـر بیمـاری ندارنـد و بیمـاری آنهـا بـا انجـام آزمایشـات روتین مشـخص می شـود. در تعـدادی از بیمـاران نیـز عالئـم حـاد بیمـاری وجـود دارد.

علائم و نشانه های رایج ابتلا به این بیماری عبارتند از:

 • خستگی
 • تهوع و استفراغ ناگهانی
 • درد یا ناراحتی شکمی، به ویژه در سمت راست بالا و سمت راست پایین (ناحیه قرار گیری کبد)
 • از دست دادن اشتها
 • تب
 • ادرار تیره
 • خارش شدید
 • مدفوع رنگی
 • زردی (زرد شدن پوست و چشم)

این علائم ممکن است نسبتا خفیف و در عرض چند هفته از بین بروند. با این حال، گاهی اوقات عفونت هپاتیت A موجب بیماری شدید می شود که چند ماه طول می کشد.

من فکر می کنم که من در معرض هپاتیت A قرار دارم. چه باید بکنم؟

اگر در مورد احتمال بالقوه ابتلا به هپاتیت A سوالی دارید، با پزشک یا بخش بهداشت و درمان محلی یا دولتی تماس بگیرید. اگر اخیرا به ویروس هپاتیت A مبتلا شده اید و در برابر هپاتیت A واکسینه نشده اید، ممکن است تزریق یا ایمن گلوبولین یا واکسن هپاتیت A برای شما مفید باشد. با این حال، واکسن یا گلوبولین ایمنی تنها در صورت استفاده از دو هفته اول پس از قرار گرفتن در معرض، موثر است.

اگر در گذشته مبتلا به هپاتیت A بوده باشم، آیا می توانم دوباره آن را دریافت کنم؟

نه. هنگامی که از هپاتیت A رنج می برید، آنتی بادی هایی را ایجاد می کنید که از ویروس برای شما محافظت می کنند. یک آنتی بادی یک ماده موجود در خون است که بدن در پاسخ به ویروس تولید می کند. آنتی بادی بدن را از بیماری به وسیله پیوستن به ویروس و از بین بردن آن محافظت می کند.

ویروس هپاتیت A در خارج از بدن چقدر می تواند زنده بماند؟

ویروس هپاتیت A می تواند ماه ها در خارج از بدن زنده بماند. دماهای بالا، مانند جوشیدن یا پخت غذا یا مایعات برای حداقل 1 دقیقه در دمای 185 درجه فارنهایت (85 درجه سانتیگراد) می تواند ویروس را از بین ببرد.

آیا واکسیناسیون می تواند مانع از هپاتیت A شود؟

بله بهترین راه برای جلوگیری از هپاتیت A از طریق واکسیناسیون با واکسن هپاتیت A است. برای به دست آوردن مزیت کامل واکسن هپاتیت A، بیش از یک بار تزریق مورد نیاز است.

آیا واکسن هپاتیت A موثر است؟

بله واکسن هپاتیت A در پیشگیری از عفونت ویروس هپاتیت A بسیار موثر است. تزریق دوم واکسن هپاتیت A موجب حفاظت در دراز مدت می شود.

واکسن هپاتیت A

افراد در  معرض خطر ابتلا به هپاتیت A

شما در معرض خطر ابتلا به هپاتیت A هستید اگر شما:

 • مسافرت و یا کار در مناطق جهان که در آن هپاتیت A رایج است داشته باشید.
 • در مراکز مراقبت از کودکان کار می کنید 0
 • زندگی با فردی که مبتلا به هپاتیت A است
 • هر نوع تماس جنسی با کسی که هپاتیت A دارد داشته باشد
 • اختلال فاکتور لخته شدن، مانند هموفیلی داشته باشد
 • از انواع داروهای غیرقانونی استفاده کنید

جلوگیری از ابتلا به هپاتیت A

واکسن هپاتیت A می تواند از عفونت ویروس جلوگیری کند. واکسن به طور معمول در دو نویت تزریق می شود. تزریق واکسن هپاتیت A برای افراد زیر توصیه می شود:

 • همه کودکان در سن 1 و یا کودکان بزرگتر که واکسن دوران کودکی را دریافت نکرده اند.
 • تکنسین های آزمایشگاه که ممکن است با هپاتیت A تماس بگیرند
 • افراد مبتلا به دیگر عوامل خطر که در بخش هایی از جهان که هپاتیت A رایج هستند، کار می کنند یا سفر می کنند
 • افرادی که از انواع داروهای غیرقانونی استفاده می کنند
 • افراد مبتلا به بیماری مزمن کبدی

اگر در حال سفر به نقاطی از جهان که شیوع هپاتیت A اتفاق می افتد، این مراحل را برای پیشگیری از عفونت انجام دهید:

 • تمام میوه ها و سبزیجات تازه را بشویید و ضد عفونی کنید.
 • گوشت و ماهی را خام و یا نوشیدنی مصرف نکنید
 • اجتناب از تمام نوشیدنی های خلوص ناشناخته
 • اگر آب بطری در دسترس نباشد، قبل از مصرف آنرا بجوشانید.
 • بهداشت را رعایت کنید.
 • دست ها را بطور کامل بشویید، بخصوص پس از استفاده از توالت.

تشخیص هپاتیت A

آزمایش خون برای مشاهده علائم ویروس هپاتیت A در بدن شما مورد استفاده قرار می گیرد.

درمان هپاتیت A

هپاتیت A برای درمان خاصی وجود ندارد. ایـن بیمـاری خـود بـه خـود محـدود شـونده بـوده و نیـازی بـه درمـان اختصاصــی نــدارد و درمــان بصــورت علا متــی و نگــه دارنــده اســت. در تمــام مــوارد بیمــاری اســتراحت بیشــتر و رژیــم غذایــی متعــادل و مناســب توصیــه مــی شــود. بدن شما ویروس هپاتیت A را به تنهایی پاک خواهد کرد. در اکثر موارد هپاتیت A، کبد طی شش ماه بهبود می یابد و هیچ آسیب پایدار ندارد.

توصیـه مـی شـود در طـول مـدت بیمـاری از حضـور در محـل کار یــا مدرســه خــودداری کنیــد. میـزان مصـرف مایعـات بایـد افزایـش یابـد و در صـورت کـم آبـی و عـدم توانایـی در مصـرف مایعـات، بصـورت تزریـق سـرم مایعـات بـدن تأمیـن شـوند. اجتنـاب از مصـرف الـکل و اسـتعمال دخانیـات اکیـداً توصیـه مـی شـود. در صـورت عـدم کنتـرل تهـوع و اسـتفراغ پزشـک مـی توانـد برخـی داروهـا را جهـت کنتـرل آنهـا تجویـز نمایـد.

عوارض جانبی

هپاتیت A بر خلاف سایر انواع هپاتیت ویروسی باعث آسیب کبد درازمدت نمی شود و مزمن نمی شود. در موارد نادر، هپاتیت A می تواند به طور ناگهانی از عملکرد کبد، به ویژه در افراد مسن و افراد مبتلا به بیماری های مزمن کبدی ناشی شود. نارسایی حاد کبد برای نظارت و درمان به بیمارستان نیاز دارد. برخی از افراد مبتلا به نارسایی حاد کبدی ممکن است نیاز به پیوند کبد داشته باشند.

بر گرفته از:

هپاتیت A را بهتر بشناسیم

با علائم و عوامل ایجاد هپاتیت A بیشتر آشنا شویم

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش اطلاعات عمومی شماست و به منزله تجویز پزشکی نیست.
ممکن است شما دوست داشته باشید
67 نظرات
 1. ali می گوید

  سلام هپاتیت آ گرفتم بیلی روبینم به 44 رسید و انزیم هام یکی 4 هزار و یکی 2 هزار 20 روز بستری بودم الان بیلی روبینم ب یک رسید انزیم هامم 40 و 50 به نظرتون دیگه هپاتیت ندارم ؟

 2. Es می گوید

  آیا بعد از بهبود هپاتیت آی حاد، میشه قرص اعصاب و نیکوتین مصرف کرد؟

 3. سیندرلا می گوید

  با سلام اگر میوه ها و سبزیجات رو با آب خالی بشوریم و به میوه و سبزیجات ضدعفونی کننده نزنیم چقدر امکان ابتلا به هپاتیتA وجود داره؟ آخه مواد ضدعفونی کننده مثل مایع ظرفشویی طعم میوه و سبزی رو عوض میکنه و در عین حال مضر هستش. اگر میوه و سبزیجات فقط با آب خالی شسته بشن کافیه یا باید حتما ضدعفونی بشن؟با تشکر.

  1. مشاور سلامتی می گوید

   سلام
   از محلول گند زدا میوه و سبزیجات استفاده کنید

   1. سیندرلا می گوید

    پس اگر فقط با آب خالی میوه و سبزیجات رو بشوریم امکان ابتلا به هپاتیت Aوجود داره؟

    1. مشاور سلامتی می گوید

     سلام
     اگر آلوده باشند بله

 4. افسرده می گوید

  آیا امکانش هست فردی به هپاتیت Aمبتلا بشه بدون اینکه خود بیمار علایمی داشته باشه یعنی از بیماری خود بی اطلاع باشه و بیماری هپاتیتAرو به افراد دیگه انتقال بده؟در واقع امکانش هست فرد سالها به بیماری هپاتیتAمبتلا بشه بدون اینکه علایمی در خودش ببینه، چنین چیزی امکان پذیر هست؟

  1. مشاور سلامتی می گوید

   سلام
   خیر هپاتیت آ ، طول دوره انتقالش حدود ۱۰ الی ۱۴ روز در زمان وحود علایم و زردی هست و بعد از اون فرد به طور کامل خوب میشه

 5. A می گوید

  آیا از طریق بزاق و روبوسی و داشتن رابطه دهانی (ینی خوردن لب طرف مقابل منظور همان بوسه فرانسوی) امکان ابتلا به بیماری هپاتیت A وجود داره؟و اینکه هپاتیت A نهایتا چه مدت مخفی و بدون علامت میباشد؟

  1. مشاور سلامتی می گوید

   سلام
   بله احتمالش هست
   تا یک ماه

   1. ناشناس می گوید

    پس اگه تا یه ماه بدنش علایمی نشون نده و هیچ مشکلی نداشته باشه به این معنی هست که به هپاتیتA مبتلا نشده؟

    1. مشاور سلامتی می گوید

     بله
     میتونین بعدش ازمایش ig G و ig A جهت بررسی هپاتیت آ بدین

 6. DOROK می گوید

  سلام برادرم ۱۳ سالشه یه هفته پیش از مدرسه که اومد بیحال بود و اشتها نداشت دو باری بالا آورد و کم کم متوجه زردی چشاش و پوستش شدیم حالت تهوع داشت و بردیم دکتر و آزمایش گرفتیم که گفتن یرقان داره و پزشکش گفت هیچ مشکلی نداره این خودش خوب میشه ولی پزشکش باز یه آزمایش دیگه نوشت که انجام بدیم که چه نوع یرقان و جوابش چند روز دیگه میاد گفتن شاید هپاتیت آ باشه فقط چند روز اول بی اشتها بود و حالت تهوع داشت ولی الان اشتها داره حالت تهوع هم نداره خوبه فقط چشاش و پوستش یکم زرده بنظرتون جای نگرانی نیست؟؟؟

  1. مشاور سلامتی می گوید

   سلام
   هپاتیت آ جای نگرانی نداره
   در ازمایش ها حتما آنزیم کبدی و سایر علل هپاتیت ویروسی b و c بررسی شوند

 7. ناشناس می گوید

  با سلام و خسته نباشید سوالی داشتم میخواستم بدونم آیا با دست زدن به مایع منی امکان ابتلا به هپاتیت Aوجود دارد؟اگر زخم بازی روی دست نباشه امکان ابتلا وجود داره؟و اگه فقط دست رو با آب بشوریم کافیه؟یا باعث بیماری میشه؟ آیا از طریق بزاق و روبوسی و داشتن رابطه دهانی (ینی خوردن لب طرف مقابل) امکان ابتلا به بیماری هپاتیت A وجود داره؟سوال دیگه اینکه اگر دو سال از رفتار خطرناک گذشته باشه و علایم هپاتیت Aدر بدن فرد بروز نکنه به این معنی هست که فرد اصلا به هپاتیتA مبتلا نشده؟ پس شخص دیگری رو هم آلوده نکرده؟چون اشخاص نزدیک هم علایمی ندارند.
  (با توجه به اینکه نتیجه آزمایش هپاتیت BوCو HIV هم نگاتیو و سالم می باشد)
  ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

  1. مشاور سلامتی می گوید

   سلام
   از طریق دست زدن منتقل نمیشه و با شستشوی صحیح از بین میره
   از طریق رابطه دهانی منتقل میشه
   عزیزم هپاتیت آ راه انتقالش آب و غذای آلودس و اغلب افراد مثل یه سرماخوردگی با علایم گوارشی بهش مبتلا میشن
   برای اینکه ببینین قبلا مبتلا شدین یا نه آزمایش HAV ig G بدین

   1. ناشناس می گوید

    ببخشید شما فرمودین با شستشوی صحیح از بین میره منظورتون شستن دست با مایع دستشویی بود؟ بعد از دست زدن متاسفانه شستشوی صحیح صورت نگرفته در اون لحظه فقط با آب خالی دست شسته شده در این صورت ویروس روی دست باقی می مونه؟و امکان ابتلا وجود داره؟

    1. مشاور سلامتی می گوید

     سلام
     شستشو با آب هم تا حدودی از بین برنده ویروس هست

 8. ساناز می گوید

  سلام چطور میشه فهمید هپاتیت درمان شده علائمش چی هست؟

  1. مشاور سلامتی می گوید

   سلام
   کدام نوع هپاتیت؟‌
   بر اساس نوع A, B, C, و اتوایمیون متفاوت است

 9. قاسم می گوید

  سلام خانم دکتر.
  آیا هپاتیت آ روی میزان پلاکت خون هم تاثیر گذاره؟
  چون من تمام علائم هپاتیت رو دارم. آزمایش هم دادم ولی جواب هپاتیت چند روز دیگه مشخص میشه ولی بقیه پارامترها مثلا همین پلاکت خون یا alt مشخص شده. که میزان پلاکتم کمتر از حد نرماله

  1. مشاور سلامتی می گوید

   سلام
   عدد پلاکت چند؟

   1. قاسم می گوید

    عدد پلاکت ۱۲۰ هزاره

    1. مشاور سلامتی می گوید

     فعلا کار خاصی لازم نداره اگر سایر آیتم ها خوبه

 10. محمد می گوید

  من هپاتیت آ گرفتم و ازمایشام اومدن پایین دکترم گفتن ویروس از خونت رفته بیرون میخواستم ببینم واقعا بیرون رفته چکاری باید انجام بدم مطمعن بشم

  1. مشاور سلامتی می گوید

   سلام
   آزمایش انزیم‌کبدی ast, alt,alkp اگه در رنج‌نرمال باشه یعنی بهبودی کامل است

 11. R.eshaghian می گوید

  سلام خسته نباشید
  خانوم دکتر کسی ک مبتلا ب هپاتیت آ هستش چطور میتونه بفهمه ک بهبودی کامل پیدا کرده؟ و بعد از بهبودی امکان سرایت هست؟؟.
  همسرم آزمایش داده بود آنزیما کبدی روی ۱۸۹و ۸۷ بود سه هفته پیش و جوابش دوشنبه اون هفته اومد . براش سنو از کبد نوشتن. شنبه رف همه چی نرمال بود دوباره براش آزمایش هپاتیت نوشتن و انزیم این دفعه انزیم روی ۳۷ و ۲۳ بود و هپاتیت سی و بی منفی . براش آزمایش هپاتیت آ نوشت ک بنظر میاد مثبت بوده . اخه آنزیم های کبدی ک اومده پایین . احتمال اشتباه آزمایشگاهی بودع ؟ یا عادیع ؟ یا این ک الان بهبودی پیدا کرده ک آنزیما کاهش یافته

  1. مشاور سلامتی می گوید

   سلام
   نگران نباشین بنظر میاد خوب شدن
   از نظر کبد چرب هم بررسی شین

 12. محسن می گوید

  سلام خانوم دکتر من چندسال پیش ازمایش دادم هپاتیت Aمنفی بود ولی همین علایمی که فرمودین را داشتم امسال هم ازمایش دادم انزیم های کبدی ام نرمال بود ولی بیلی روبینم رو۴بود ایا ممکنه هپاتیت باشه

  1. مشاور سلامتی می گوید

   سلام
   ازمایش های بیشتر لازمه
   با توجه به موارد ذکر شده، بهتر است به صورت حضوری به متخصص گوارش مراجعه کنید.

 13. ناشناس می گوید

  سلام خانم دکتر من چندسال پیش به هپاتیت آمبتلا شدم علائم تو بدنم دوره ای عود میکنه دکترا هم میگن ربطی به هپاتیت ندار

  1. مشاور سلامتی می گوید

   سلام
   هپاتیت آ تا یک سال ممکن عود کنه
   اگه علایمتون دوره ای عود میکنه از نظر هپاتیت خودایمنی و سایر علل باید بررسی شین
   با توجه به موارد ذکر شده، بهتر است به صورت حضوری به متخصص گوارش مراجعه کنید.

 14. ناشناس می گوید

  سلام دخترم هپاتیب آ داشت الان بهتره علایمی نداره جز باد کردن شکم تغییر صدا ایا مشکلش جدی هست

  1. مشاور سلامتی می گوید

   سلام
   ازمایش انزیم کبدی رو تکرار کنین برای بررسی بهبود

 15. ناشناس می گوید

  سلام خانم دکتر ایا کسی که در بچگی دوتا دوز واکسن هپاتیب زده در بزرگسالی دچار بیماری هپاتیب میشه؟

  1. مشاور سلامتی می گوید

   سلام بايد سطح آنتي بادي چك شه اگر كمتر از ١٠ باشه بايد دوز بوستر واكسن تكرار شه

 16. ناشناس می گوید

  بچه ام هیپاتیب آ داره یه هفته ای میشه 4 سالشه ولی امروز نسبت به روزها دیگ یکم بهترو سرحال تر شده نسبت به قبل چند لقمه غذا و ابمیموه میخوره ایا نیازی هست بازم به دکتر مراجعه کنم

  1. مشاور سلامتی می گوید

   اگه قبلا ویزیت شده و حالش رو ب بهبود خیر
   اما ازمایش انزیم کبدی و بیلی روبین رو یک ماه دیگه تکرار کنین

 17. ناشناس می گوید

  سلام من دخترم 4 سالش هیپاتیب آ داره دکترم بردم گفت نیازی ب بستری نداره کلا بی اشتها و بی حال و بدن و چشم هاش زرد شدن

  1. مشاور سلامتی می گوید

   سلام
   در اغلب موارد بدون نیاز به درمان خاص خوب میشن
   اگه بی حالی شدید، بی اشتهایی شدید، استفراغ مکرر و افت قند نداره از نظر تغذیه و مایعات بهش رسیدگی کنین و استراحت کنه

 18. گلنار می گوید

  سلام خواهرم من هماتیت دارش رنگش چشماش رنگ صورتش زرد شده شکمش ورم کرده این علائم هپاتت آ است تازه بعد از یک هفته سردرد گرفتش دکترش گفته خوب میشه بعد از چند هفته بعد و یک ماه می تازه سردرد گرفتش یعنی خطر ناکه سردردش

  1. مشاور سلامتی می گوید

   سلام بايد سطح آمونياك خونش چك شه لطفا به بيمارستان مراجعه كنيد

 19. آمنه حاجیلی دوجی می گوید

  سلام پسرم ۷ سابشه با دختر همسایه ۵ سالشه که یک سال پیش هپاتیت آگرفته بازی کرده الان پسرم هپاایت آ گرفته امکان داره از اون سرایت کرده باشه

  1. مشاور سلامتی می گوید

   سلام بايد ايمنوگلوبولين هپاتيت A بزنند

 20. پروین می گوید

  سلام دختر من چهارساله هس.امروز دو روز هس ک فهمیدیم هپاتیت آ داره بستری هس..شربتای ک دکتر تجویز کرده اصلا نمیخوره.غذاهم نمیخوره.چکار کنم

  1. مشاور سلامتی می گوید

   سلام بايد تحت سرم تراپي قرار بگيرد و به متخصص گوارش اطفال مراجعه كنيد

 21. محسن هدا می گوید

  با سلام وعرض ادب
  مادر من ۷۳ سالشه ،رنگ پوست و چشمش شدیدا زرد شده، آزمایش هم دادیم قبلا هپاتیت آ داشته ولی الان نداره، ولی سطح بیلی روبینش ۱۳ هست و اشتها نداره ca19-9 هم حدود ۶۴ نشون داده لطفا راهنمایی کنید

  1. مشاور سلامتی می گوید

   سلام بايد سي تي اسكن شكم از نظر بررسي پانكراس انجام دهند
   و

   برای معاینه کامل و تجویز دارو، به صورت حضوری به متخصص گوارش مراجعه کنید.

   1. سارا می گوید

    آیا با سونو گرافی قابل تشخیصه

    1. مشاور سلامتی می گوید

     سلام
     بهترین روش تشخیص ازمایش انزیم کبدی و چک ig هپاتیت A است

 22. مهدی می گوید

  سلام خسته نباشید خیلی عالیه

 23. مریم می گوید

  سلام خانم دکتر ببخشید من پارسال هپاتیت آ گرفتم بستری شدم وحدود ۳ماه درگیر بودم حالا چند روز دوباره احساس های پارسال با علائم رو دارم میشه دوباره درگیر شده باشم شما توی مقاله بالا نوشته بودید که یک بار این بیماری رو می گیریم پس چرا من دوباره اون احساس هارو به حالت حاد دارم

  1. مشاور سلامتی می گوید

   سلام عزیزم
   چند علت مطرحه
   یکی ریپلاس (یا عود هپاتیت آ) که از عوارض نادر هست ولی در برخی موارد رخ میده یعنی به علت همون ابتلای قبلی هست اما علایم ممکن عود کنه
   دوم در مواردی ممکن بعد از ابتلا به هپاتیت های ویروسی از جمله آ واکنش خودایمنی و هپاتیت خودایمنی ایجاد شه
   بنظر بنده مجدد آزمایش باید بدین حتما
   آزمایشات شامل
   Cbc, diff, bun, cr, Ast, Alt, Alk-p, bill T, bill D, ESR, crp باشد
   اگه آزمایش ها مشکل داشت جهت بررسی عللی که مطرح شد به فوق تخصص گوارش مراجعه کتید

 24. فاطمه می گوید

  سلام.ببخشید من تقریبا ۱۰ سال پیش هپاتیت Aگرفتم الان ۲۲ سالم هست و خانم هستم.الان مجددا وقتی دمر میخوابم کبدم درد میگیره.ب نظرتون باید آزمایش بدم؟

  1. مشاور سلامتی می گوید

   سلام علت دردتون هپاتيت A نيست اونو يكبار ميگيريد بهدش بدنتون نسبت بهش ايمن ميشه
   علت دردتون چيز ديگه ايه ممكنه از كيسه صفراتون باشه
   لطفا سونوگرافي كبد و كيسه صفرا بديد

 25. امیر علی می گوید

  باسلام. در مقاله بالا، مرگ بر اثر هپاتیت Aبرای افراد بالا 50است.پسر خاله بنده 12سال سن داشت و براثر هپاتیت Aفوت کرد همه علاءمه بالا راهم داشت تورم شکمی زردی شدید و خستگی و درد… اما دکتر گفت که خوب میشه و نیاز به بیمارستان نیس وطول درمانش3هفته است. اما به مرور زمان هوشیاری خود را از دستت داد وقدرت راه رفتن و گرفتن اشیا با دست. که سریع به بیمارستان منتقل شد. اما بعد 3روز فوت شد. میشه توضیح بدید. چرا با وجود سن کم فوت کرد.

  1. مشاور سلامتی می گوید

   سلام یک بیماری خود محدود شونده است و اصولاً خود به خود بهبود می‌یابد و جزء استراحت درمان نیاز ندارد در موارد بسیار نادری فرد مبتلا به هپاتیت آ دچار هپاتیت برق آسا یا فولمینانت مشود که سبب مرگ فرد می شود

   1. نرگس شرفی می گوید

    سلام عزیزم پسر من یک ماه هپاتيت ا گرفته یه شب درمیون تهوع و داغی سر معده داره معمولیه ۲۰ سالش هست نهار رو خوب میخوره ولی برای شام مشکل داره

    1. مشاور سلامتی می گوید

     سلام
     ازمایش ast, alt, alkp یک ماه بعد از شروع علایم انجام شده؟

 26. ناشناس می گوید

  سلام برادرم 12سالشه هپاتیت آگرفته همش بی حاله الان دوهفته ای میشه ولی خوب نشده تا جایی بیحاله که نمیتونه به تنهایی راه بره آیا امکان داره مدت زمان بیماریش بیشتر طول بکشه

  1. مشاور سلامتی می گوید

   سلام به سيستم ايمني بدنش ربط داره
   در نهايت اگرم طولاني شه خطري نداره بعدش بدون اسيب دائمي به كبد بهبود پيدا ميكند

 27. یوسف عباسپور می گوید

  ممنونم از راهنمایی شما خانم دکتر ازمایش بیلی روبین رسیده به 27.2 خطرناکه ایا؟
  چند روز بستری میشن معمولا بیماران مشابه؟

  1. مشاور سلامتی می گوید

   بله زياده بالاي ٢٥ خطرناكه
   معمولا يك هفته اما بستگي به شرايط شما هم داره اما نگران نباشيد برطرف ميشه

 28. امین می گوید

  هپاتیت با یرقان متفاوته ها. شما نوشتین یکیه؟؟؟

  1. مشاور سلامتی می گوید

   سلام
   هپاتیت التهاب کبد (به علل ویروسی،خودایمنی و دارویی و الکلی )است
   یرقان به معنای وجود بیلی روبین در خون یا همان زردی است که علل گوناگونی از جمله هپاتیت،ارثی ،التهاب کیسه و مجاری صفراوی و…دارد

  2. یوسف عباسپور می گوید

   با سلام من در سن 30 سالگی یرقان گرفتم تشخیص پزشک هپاتیت آ دارم دستور بستری دادن ایا خطرناکه اسیب به کبدم که وارد نمیکنه؟ ممنون

   1. مشاور سلامتی می گوید

    سلام هپاتيت A بعد از بهبود آسيب به كبد نميزنه و مزمن نميشه
    بعد از درمان كبدتون به حالت عادي بر ميگرده
    اما چون تظاهراتش در بزرگسالي شديده لازمه بستري شيد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دریافت نوبت آنلاین - دکتر‌دکتر