آشنایی کامل با هپاتیت A

 • 1397-03-22
 • 2
آشنایی کامل با هپاتیت c

هپاتیت یکی از بیماری های کبدی  شایع است که به علت التهاب کبد ایجاد می شود. مصرف الکل ریاد، سموم، برخی از داروها و شرایط خاص پزشکی می تواند باعث ایجاد هپاتیت شود اما ویروس اغلب باعث ایجاد هپاتیت می شود. هپاتیت A را از مواد غذایی آلوده یا آب یا تماس نزدیک با یک فرد یا جسم که آلوده شده است انتقال می یابد. موارد خفیف هپاتیت A به درمان نیاز ندارند. اکثر افراد آلوده به طور کامل بدون آسیب دائمی کبد بهبود می یابند.

هپاتیت چیست؟

هپاتیــت بــه معنــای التهــاب و ورم کبــدی مــی باشــد کــه بــه آن یرقـان نیـز مـی گوینـد. هنگامی که کبد ملتهب یا آسیب دیده است، عملکرد آن می تواند تحت تأثیر قرار گیرد. هپاتیت به دو نوع حاد و مزمن تقسیم می شود. مهم تریـن عوامـل ایجـاد کننـده ایـن بیمـاری ویــروس هــا هســتند. چنانچــه ایــن بیمــاری و علائــم آن کمتــر از شــش مــاه طــول بکشــد بــه آن هپاتیــت حــاد و اگــر طــول مــدت آن از 6 مـاه بیشـتر باشـد بـه آن هپاتیـت مزمـن گفتـه مـی شـود. رایج ترین ویروس های هپاتیت ویروس هپاتیت A، ویروس هپاتیت B و ویروس هپاتیت C است.

هپاتیت A چیست؟

هپاتیت A یک بیماری بسیار مسری است که توسط ویروس هپاتیت A ایجاد می شود. قبلا به هپاتیت A هپاتیت عفونی نامیده می شد. هپاتیت A شایعترین شکل هپاتیت ویروسی در جهان است. موارد خفیف هپاتیت A به درمان نیاز ندارند. اکثر افراد آلوده به طور کامل بدون آسیب دائمی کبد بهبود می یابند.

علل ایجاد بیماری

هپاتیت A بوسیله یک ویروس آلوده به سلول های کبدی ایجاد می شود و باعث التهاب می شود. التهاب می تواند بر عملکرد کبد تاثیر گذارد و علائم و نشانه های دیگر هپاتیت A را به وجود آورد. در اینجا برخی از روش های خاص گسترش ویروس هپاتیت A را نام می بریم:

 • خوردن غذا آلوده به ویروس
 • نوشیدن آب آلوده
 • خوردن صدف های خام آلوده با آب به فاضلاب
 • تماس نزدیک با فردی که آلوده شده است – حتی اگر این فرد علائم و نشانه ای ندارد
 • داشتن رابطه جنسی با کسی که ویروس دارد

راههای انتقال

هپاتیـت A یـک بیمـاری ویروسـی اسـت کـه از شـخص بـه شـخص و از طریـق مدفـوع آلـوده و یـا از طریـق مصـرف آب و غـذای آلـوده منتقــل مــی شــود. میــزان شــیوع آن ارتبــاط مســتقیمی بــا ســطح بهداشــت جامعــه دارد. میــزان شــیوع ایــن عفونــت در جمعیــت هــای مختلــف متفــاوت اســت. کــودکان بــه عنــوان مخــزن اصلــی و منبــع اصلــی ایــن ویــروس در جامعــه مطــرح هســتند. ویروس از طریــق دهانـی _ مدفوعـی منتقـل مـی شـود. ویـروس ابتـدا از راه دهـان و همــراه بــا آب و یــا مــواد غذایــی وارد روده مــی شــود و در ســلولهای روده تکثیـر مـی یابـد. سـپس بـه سـلولهای کبـد مـی رود و در ایـن سـلول هـا نیـز زیـاد مـی شـود. تکثیـر ویـروس در کبـد سـبب تورم کبد و اختــال در عملکرد آن مــی شــود. پــس از آن کــه کیســه صفـرا هـم آلـوده شـده، ویـروس از طریـق ترشـحات صفـراوی وارد روده شـده و همـراه بـا مدفـوع بـه محیـط خـارج دفـع شـده و سـبب آلودگـی مـی شـود.

تفاوت هپاتیت A، هپاتیت B و هپاتیت C چیست؟

هپاتیت A، هپاتیت B و هپاتیت C عفونت های کبدی ناشی از سه ویروس مختلف است. هرچند که هر کدام می توانند نشانه های مشابهی ایجاد کنند، نحوه انتقال آنها متفاوت است. هپاتیت A معمولا یک عفونت کوتاه مدت است و مزمن نمی شود. واکسن برای جلوگیری از هپاتیت A و هپاتیت B وجود دارد؛ با این حال، واکسن هپاتیت C وجود ندارد.

هپاتیت A چقدر جدی است؟

اکثر افراد مبتلا به هپاتیت A چندین هفته احساس درد و بیماری می کنند، اما معمولا به طور کامل بهبود می یابند و آسیب کبدی پایدار ندارند. در موارد نادر، هپاتیت A می تواند باعث نارسایی کبدی و مرگ شود. این در افراد بالای 50 سال و در افراد مبتلا به بیماری های کبدی شایع تر است. تشخیص هپاتیت A

علائم و نشانه های بیماری التهاب کبد

اکثـر بیمـاران مبتـلا بـه هپاتیـت ویروسـی، علامتی دال بـر بیمـاری ندارنـد و بیمـاری آنهـا بـا انجـام آزمایشـات روتین مشـخص می شـود. در تعـدادی از بیمـاران نیـز عالئـم حـاد بیمـاری وجـود دارد.

علائم و نشانه های رایج ابتلا به این بیماری عبارتند از:

 • خستگی
 • تهوع و استفراغ ناگهانی
 • درد یا ناراحتی شکمی، به ویژه در سمت راست بالا و سمت راست پایین (ناحیه قرار گیری کبد)
 • از دست دادن اشتها
 • تب
 • ادرار تیره
 • خارش شدید
 • مدفوع رنگی
 • زردی (زرد شدن پوست و چشم)

این علائم ممکن است نسبتا خفیف و در عرض چند هفته از بین بروند. با این حال، گاهی اوقات عفونت هپاتیت A موجب بیماری شدید می شود که چند ماه طول می کشد.

من فکر می کنم که من در معرض هپاتیت A قرار دارم. چه باید بکنم؟

اگر در مورد احتمال بالقوه ابتلا به هپاتیت A سوالی دارید، با پزشک یا بخش بهداشت و درمان محلی یا دولتی تماس بگیرید. اگر اخیرا به ویروس هپاتیت A مبتلا شده اید و در برابر هپاتیت A واکسینه نشده اید، ممکن است تزریق یا ایمن گلوبولین یا واکسن هپاتیت A برای شما مفید باشد. با این حال، واکسن یا گلوبولین ایمنی تنها در صورت استفاده از دو هفته اول پس از قرار گرفتن در معرض، موثر است.

اگر در گذشته مبتلا به هپاتیت A بوده باشم، آیا می توانم دوباره آن را دریافت کنم؟

نه. هنگامی که از هپاتیت A رنج می برید، آنتی بادی هایی را ایجاد می کنید که از ویروس برای شما محافظت می کنند. یک آنتی بادی یک ماده موجود در خون است که بدن در پاسخ به ویروس تولید می کند. آنتی بادی بدن را از بیماری به وسیله پیوستن به ویروس و از بین بردن آن محافظت می کند.

ویروس هپاتیت A در خارج از بدن چقدر می تواند زنده بماند؟

ویروس هپاتیت A می تواند ماه ها در خارج از بدن زنده بماند. دماهای بالا، مانند جوشیدن یا پخت غذا یا مایعات برای حداقل 1 دقیقه در دمای 185 درجه فارنهایت (85 درجه سانتیگراد) می تواند ویروس را از بین ببرد.

آیا واکسیناسیون می تواند مانع از هپاتیت A شود؟

بله بهترین راه برای جلوگیری از هپاتیت A از طریق واکسیناسیون با واکسن هپاتیت A است. برای به دست آوردن مزیت کامل واکسن هپاتیت A، بیش از یک بار تزریق مورد نیاز است.

آیا واکسن هپاتیت A موثر است؟

بله واکسن هپاتیت A در پیشگیری از عفونت ویروس هپاتیت A بسیار موثر است. تزریق دوم واکسن هپاتیت A موجب حفاظت در دراز مدت می شود.

واکسن هپاتیت A

افراد در  معرض خطر ابتلا به هپاتیت A

شما در معرض خطر ابتلا به هپاتیت A هستید اگر شما:

 • مسافرت و یا کار در مناطق جهان که در آن هپاتیت A رایج است داشته باشید.
 • در مراکز مراقبت از کودکان کار می کنید 0
 • زندگی با فردی که مبتلا به هپاتیت A است
 • هر نوع تماس جنسی با کسی که هپاتیت A دارد داشته باشد
 • اختلال فاکتور لخته شدن، مانند هموفیلی داشته باشد
 • از انواع داروهای غیرقانونی استفاده کنید

 

جلوگیری از ابتلا به هپاتیت A

 

واکسن هپاتیت A می تواند از عفونت ویروس جلوگیری کند. واکسن به طور معمول در دو نویت تزریق می شود. تزریق واکسن هپاتیت A برای افراد زیر توصیه می شود:

 • همه کودکان در سن 1 و یا کودکان بزرگتر که واکسن دوران کودکی را دریافت نکرده اند.
 • تکنسین های آزمایشگاه که ممکن است با هپاتیت A تماس بگیرند
 • افراد مبتلا به دیگر عوامل خطر که در بخش هایی از جهان که هپاتیت A رایج هستند، کار می کنند یا سفر می کنند
 • افرادی که از انواع داروهای غیرقانونی استفاده می کنند
 • افراد مبتلا به بیماری مزمن کبدی

اگر در حال سفر به نقاطی از جهان که شیوع هپاتیت A اتفاق می افتد، این مراحل را برای پیشگیری از عفونت انجام دهید:

 • تمام میوه ها و سبزیجات تازه را بشویید و ضد عفونی کنید.
 • گوشت و ماهی را خام و یا نوشیدنی مصرف نکنید
 • اجتناب از تمام نوشیدنی های خلوص ناشناخته
 • اگر آب بطری در دسترس نباشد، قبل از مصرف آنرا بجوشانید.
 • بهداشت را رعایت کنید.
 • دست ها را بطور کامل بشویید، بخصوص پس از استفاده از توالت.

تشخیص هپاتیت A

آزمایش خون برای مشاهده علائم ویروس هپاتیت A در بدن شما مورد استفاده قرار می گیرد.

درمان هپاتیت A

هپاتیت A برای درمان خاصی وجود ندارد. ایـن بیمـاری خـود بـه خـود محـدود شـونده بـوده و نیـازی بـه درمـان اختصاصــی نــدارد و درمــان بصــورت علا متــی و نگــه دارنــده اســت. در تمــام مــوارد بیمــاری اســتراحت بیشــتر و رژیــم غذایــی متعــادل و مناســب توصیــه مــی شــود. بدن شما ویروس هپاتیت A را به تنهایی پاک خواهد کرد. در اکثر موارد هپاتیت A، کبد طی شش ماه بهبود می یابد و هیچ آسیب پایدار ندارد.

توصیـه مـی شـود در طـول مـدت بیمـاری از حضـور در محـل کار یــا مدرســه خــودداری کنیــد. میـزان مصـرف مایعـات بایـد افزایـش یابـد و در صـورت کـم آبـی و عـدم توانایـی در مصـرف مایعـات، بصـورت تزریـق سـرم مایعـات بـدن تأمیـن شـوند. اجتنـاب از مصـرف الـکل و اسـتعمال دخانیـات اکیـداً توصیـه مـی شـود. در صـورت عـدم کنتـرل تهـوع و اسـتفراغ پزشـک مـی توانـد برخـی داروهـا را جهـت کنتـرل آنهـا تجویـز نمایـد.

عوارض جانبی

هپاتیت A بر خلاف سایر انواع هپاتیت ویروسی باعث آسیب کبد درازمدت نمی شود و مزمن نمی شود. در موارد نادر، هپاتیت A می تواند به طور ناگهانی از عملکرد کبد، به ویژه در افراد مسن و افراد مبتلا به بیماری های مزمن کبدی ناشی شود. نارسایی حاد کبد برای نظارت و درمان به بیمارستان نیاز دارد. برخی از افراد مبتلا به نارسایی حاد کبدی ممکن است نیاز به پیوند کبد داشته باشند.

 

 

بر گرفته از:

هپاتیت A را بهتر بشناسیم

با علائم و عوامل ایجاد هپاتیت A بیشتر آشنا شویم

 

 

 

با امتیازدهیِ این صفحه به بهتر شدن محتوای ما کمک کنید

 • این نوشته را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
 • linkedin
 • linkedin
 • linkedin

پرسش و پاسخ درباره «آشنایی کامل با هپاتیت A»

پرسش‌های پزشکی و دیدگاهتان درباره این مقاله را بنویسید؛ پزشکان و کارشناسان مجله پاسخ‌گوی شما عزیزان هستند.

2 دیدگاه در حال حاضر

 1. هپاتیت با یرقان متفاوته ها. شما نوشتین یکیه؟؟؟

  • سلام
   هپاتیت التهاب کبد (به علل ویروسی،خودایمنی و دارویی و الکلی )است
   یرقان به معنای وجود بیلی روبین در خون یا همان زردی است که علل گوناگونی از جمله هپاتیت،ارثی ،التهاب کیسه و مجاری صفراوی و…دارد

جدید‌ترین پرسش‌ها و نظرهای پزشکی شما

کتابچه‌ها

پربازدیدترین‌های ماه

عضویت در خبرنامه دکتردکتر