آنژیوگرافی قلب به چه منظور انجام می گیرد؟

آنژيوگرافي به روشي از تصويربرداري از عروق خوني قسمت هاي مختـلف بدن از جمله قلب، كليـه هـا، مغـز و غیره بـا استفاده از ماده حاجب و اشعه ايكس گفته مي شود. در طی آنژیـوگرافی بـا استفاده از اشعه ایکس محـل تنگی و انسداد رگ و تعداد رگهاي خونی درگیر مشخص می شود، گاهی این روش برای مشخص کردن جداره هاي داخلی عروق خونی نیز به کار می رود. در این مقاله اقدامات لازم بعد از آنژیوگرافی برایتان بازگو کردیم.

آنژیوگرافی چیست؟

آنژیوگرافی تصویربرداری اشعه ایکس از عروق خونی است که با استفاده از مواد کنتراست تزریق شده به جریان خون از طریق یک لوله پلاستیکی نازک (کاتتر) مستقر در رگ خونی قرار می گیرد صورت می گیرد. تصاویر گرفته شده آنژیوگرافی نامیده می شوند. آنژیوگرافی اطلاعاتی در مورد اختلالات رگهای خونی مانند تنگ شدن، انسداد، التهاب، گسترش غیرطبیعی و خونریزی را فراهم می کند، با استفاده از ماده کنتراست مایع ورید برای ایجاد رگ های خونی در پرتو اشعه ایکس قابل مشاهده است. این تست برای مطالعه شریان ها یا رگهای باریک، مسدود شده، بزرگ و یا ناقص در بسیاری از نقاط بدن، از جمله مغز، قلب، شکم و پاها استفاده می شود. در این مقاله اقدامات لازم بعد از آنژیوگرافی را برایتان گردآوری کردیم. باید به این نکته اشاره کنیم که آنژیوگرافی تنها یک روش تشخیصی است نه یک روش درمانی.

چرا آنژيوگرافی لازم است؟

آنژيوگرافي يكي از بهترين و قطعــي تـرين روش هـاي تشخيص در بيماري هاي عروق خوني مي باشد. پزشک برای موارد زیر برای شما آنژیوگرافی را توصیه می کند

 • تعیین شدت و محل تنگی و انسداد رگ های خونی که موجب ایجادعلائم بیماری در شما شده است.
 • آغاز درمان برای یک رگ خونی
 • محل یابی محل خونریزی
 • محل یابی و از بین بردن لخته خون در رگ های خونی و بازگرداندن جریان خون
 • درمان انواع خاصی از تومورها با مسدود کردن عرضه خون به آنها
 • گرفتن نمونه خون از مناطق خاص برای کمک به تشخیص وضعیت شما
 • ساخت یک نقشه از رگ های خونی قبل از عمل.

روش انجام آنژيوگرافی

بيمار پس از پذيرش به اتاق آنژيوگرافي منتقل مي شود. در اين اتاق يك دستگاه آنژيوگرافي قرار دارد كه شـامل يك تخت متصل بـه تجهيـزات تابنـده اشـعه ايكـس و صفحات نمايشگر مي باشد. بيمار روي تخت دراز كشيده و آنژيوگرافي از طريق كشاله ران و گـاهي از راه دسـت انجام مي گيرد. كشاله ران يا بـازو بـا مـاده ضـدعفوني كننده شسته و كاملا تميز مي گردد و بـا يـك پارچـه پوشانده مي شود. پس از بي حس كردن موضع، سوزن و به دنبال آن لوله پلاستيكي انعطاف پذيري وارد شـريان مي شود. با استفاده از كاتترهاي مخصوص مـاده حاجـب داخل عروق تزريق مي شود و با تـابش همزمـان اشـعه ايكس، تصويربرداري از عروق انجام مـي شـود. تـصاوير روي صفحه نمايشگر مقابل پزشـك ديـده مـي شـود و بررسي هاي لازم انجام مي گيرد. همين مراحل در مـورد وريدها نيز انجام مي شود كه ونوگرافي ناميده مي شود. برای اینکه روند و سرعت آزمون افزایش پیدا کند آمادگی های لازم قبل از آزمون و اقدامات لازم بعد از آنژیوگرافی را حتما باید رعایت کنید.

اقدامات لازم بعد از آنژیوگرافی

آمادگی های قبل از آنژيوگرافی

 • 6 تا 8 ساعت قبل از عمل آنژيوگرافي بيمار باید ناشتا باشد.
 • بررســي وضــعيت حــساسيت بيمــار بــه دارو، مــواد غذايي (غذاهاي دريايي: ماهي و حساسيت به مواد يد دار)
 • در خصوص داروهاي مصرفي بیمار: مي توانيد داروهايتان را طبـق نظر پزشـك ادامـه دهيـد. صـبح روز آنژيـوگرافي داروهـاي انسولين، هپارين، گلي بن كلاميد و متفـورمين را قطـع كنيـد. وارفارين نيز با توجه به جـواب آزمـايش PT و طبـق دسـتور پزشك از چند روز قبل قطع شود.
 • نوار قلب و اكوكارديوگرافي از قبل گرفته شود.
 • حضور يك نفر همراه لازم است.
 • به همراه داشتن دفترچه بيمه.
 • چک کردن فشار خون، اگر مبتلا به فشار خون بالا و دیابت هستید حتما آنرا با پزشک در میان بگذارید.

چه اتفاقی در طول تست برای شما می افتد؟

قبل از آزمون، یک آرام بخش آرام بخش برای کمک به آرامش به شما داده خواهد شد. شما در طول آزمون بیدار خواهید بود. دکتر شما یک منطقه از بدن را در ناحیه کشاله ران یا بازو با بی حسی تمیز و کاتتر را وارد وریدتان می کند. شما ممکن است یک فشار را احساس کنید. یک لوله نازک به نام کاتتر به آرامی به یک شریان در قلب شما هدایت می شود. پزشک شما کل پروسه را بر روی یک صفحه نظارت خواهد کرد. بعید است که شما لوله را از طریق رگ های خونی احساس کنید.

اقدامات لازم بعد از آنژیوگرافی

 • در حین شروع آزمون و بعد از تزریق ماده حاجب احساس سوزش یا سستی می کنید.
 • پس از خروج لوله انعطاف پذير، خـونريزي موضـع بـا فـشار دست پرستار حداقل به مدت 5 تا 10 دقيقه تـا هموسـتاز كامـل كنترل شده و سپس كيسه شن روي موضع گذاشته مي شود.
 • اگر کاتتر در کشاله ران قرار داده شود، ممکن است خواسته شود چند ساعت پس از آزمایش برای جلوگیری از خونریزی به پشت خود قرار بگیرید؛ که می تواند باعث ناراحتی خفیفی شود.
 • بيمار به مدت 4 ساعت روي تخت به صورت طاق باز دراز مي كشد. فشار خون، نبض و نـبض پـشت و روي پا كنترل مي شود.
 • در صورت عدم بروز مشكل بيمار بعد از 4 سـاعت از تخت پايين مي آيد.
 • در طي اين مدت جواب آنژيوگرافي بيمار آماده شده و در مورد بستري ماندن و يا ترخيص بيمار، طبـق نظـر پزشك مربوطه تصميم گيري مي شود.
 • از دیگر اقدامات لازم پس از آنژيوگرافي می توان به رژیم غذایی بیمار اشاره کرد که در صـورت تحمـل بیمـار مـی تـوان رژیـم غـذایی مایعـات را شـروع کـرد و از عـصر رژیم غذایی معمولی را شروع می نمایند.

اقدامات لازم پس از آنژیوگرافی و ترخیص از بیمارستان:

 • تا 48 ساعت پس از ترخیص شدن از خم و راست شدن و بلند کـردن اجـسام سـنگین خودداري کنیـد از دراز و نشـست ناگهـانی بپرهیزید.
 • عــصر روز تــرخیص مــی توانیــد به حمام بروید.
 • در صورتی که هر گونه کبودي تا زانـو و یـا برجستگی تـا ناحیـه ي محـل آنژیـوگرافی مشاهده کردیـد حتمـا بـا پزشـک خـود در میان بگذارید.
 • مصرف داروها را طبق دستور پزشـک خـود ادامه دهید و از کم و زیاد کردن و یـا قطـع آنها جدا بپرهیزید. رژیم غذایی خود را بـا محـدودیت نمـک و چربی رعایت کنید.
 • میوه و سبزیجات تازه بخورید تا از یبوست در امان باشید.
 • سیگار نکشید
 • از فعالیت های ورزشی و سنگین بپرهیزید.
 • از قرار گرفتن در محیط های خیلی گرم و سرد بپرهیزید.
 • از محیط های استرس زا دوری کنید.
 • قهوه و کافئین میل نکنید.
 • نوشیدن مقدار زیادی آب بعد از تست برای کمک به کلیه ها و دفع ماده حاجب مفید خواهد بود.

اقدامات لازم بعد از آنژیوگرافی

عوارض آنژيوگرافي

 • احساس گرمي يا گر گرفتگي حين تزريق ماده حاجب كه بعد از تزريق برطرف مي شود.
 • تجمع خون در محل آنژيوگرافي كه در اكثـر مـوارد بـا استراحت و مراقبت هاي پزشكي بهبود مي يابد.
 • احساس درد در كشاله ران كه ممكن است دو تـا سـه هفته طول بكشد.
 • درد  قفسه سينه كه خود به خـود برطـرف مـي شود.
 • خونریزی یا کبودی
 • لخته شدن خون
 • آسیب به عروق یا رگ
 • بروز عوارض بسيار نادر مانند حمله قلبی یا نیاز به عمل جراحی بای پس و پارگی عروق
 • فشار خون پایین
 • بروز حساسيت بـه مـاده حاجـب كـه عبارتنـد از: حساسيت پوستي، افت فشار خون، مشكلات تنفـسي و هوشياري كه با داروهـاي ضـد حـساسيت كنتـرل مي شود. عفونت در محل ورود لوله انعطـاف پـذير از عـوارض ناشايع است كـه بـا تجـويز آنتـي بيوتيـك برطـرف مي شود.
 • در صورت درد شـديد قفـسه سینه يـا محـل آنژيوگرافي يا گرفتگي صدا و يـا بثـورات جلـدي بـه نزديكترين اورژانس قلب مراجعه نماييد.

جواب آنژيوگرافي

نتایج حاصل از آنژیوگرافی یک نقشه رگی را به شما خواهد داد که در آن هر گونه انسداد و تنگی عروق مشخص خواهد بود. پس از آنژيوگرافي و زمان ترخيص، جـواب آنژيـوگرافي كـه شامل CD و گزارش است به بيمار داده مي شود. بيمار و يا همراهان توسط پزشك معـالج در مـورد يافتـه هاي آنژيوگرافي صحبت و توضيح داده مي شود. ادامه درمان بیماری شما با توجه به جواب آنژیوگرافی شما و تشخیص پزشک معالج تعیین خواهد شد.

 

بر گرفته از:

روند تشخیص روش آنژیوگرافی چگونه است

معایب و مزایای آنژیوگرافی را بهتر بشناسیم

 

 

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش اطلاعات عمومی شماست و به منزله تجویز پزشکی نیست.
ممکن است شما دوست داشته باشید
23 نظرات
 1. ناشناس می گوید

  سلام من تنگی نفس دارم ایکن واکو همه خوب بوده ولی دکتر تشخیص انژیو دادن ایا انجام بدم یانه

  1. مشاور سلامتی می گوید

   سلام
   به نظر پزشکتون اعتماد کنید
   سی تی آنژیو هم جهت تشخیص کمک کنندس

 2. حسن خسروی می گوید

  بادرود ، هفته گذشته آنژیوگرافی
  روی قلبم انجام گرفت. چون هموگلوبین خونم ۱۳/۵ بود فنرگذاشته نشد. آیا آنژیوی انجام شده بدون فنر تأثیرگذار درقلبم ، می‌باشد یا خیر ؟ سپاسگزارم

  1. مشاور سلامتی می گوید

   سلام
   اگر انسداد زیاد نباشه بله موثره

 3. رمصانی می گوید

  سلام شوهرم گرفتگی عروق داره دکتر نوشته انژیو شود امکان داره عمل باز هم بشه بعد نتیجه

  1. مشاور سلامتی می گوید

   سلام اگه تعداد عروق درگير و درصد درگيري دياد باشه بله

 4. نسترن توكلي می گوید

  سلام ببخشيد من ميخوام از سلامت قلب همسرم مطلع بشم چون در زمينه مشكلات قلبي در خانواده مشاهده ميشه همين آنژيو گرافي خوبه يا بايد كار ديگه اي انجام بدم

  1. مشاور سلامتی می گوید

   سلام
   آزمایش خون , نوار قلب، و تست ورزش انجام بدن

   با توجه به موارد ذکر شده، بهتر است به صورت حضوری به متخصص قلب و عروق مراجعه کنید.

 5. مصطفی یزدانی می گوید

  سلام و خسته نباشید …خانم بنده تست ورزش داده روی برگه زده ۵۵درصد و آنژیو تجویز کرده …به نظر شما خیلی حالش بده؟؟!!!،???

  1. مشاور سلامتی می گوید

   سلام نه اما بايد آنژيوگرافي شوند و درمان صورت بگيره

 6. زهره اعتصامی می گوید

  باتشکر از اطلاعات مفید شما

  1. کوثر مهدی زاده می گوید

   ممنون از حسن نظرتون دوست عزیز

  2. ناشناس می گوید

   سلام انژیو کردم دکتر اردکانی گفت یکی از رگهات از داخل ماهیچه رد شده ولی سیدی انژیو را به چند تا دکتر نشون دادم میگن نه همه چی طبیعی هستش رگهات از رگهای ما هم بهتره برو همه کار بکن وهمه چیز بخور ایا سی دی انژیو همه رگها را دقیق نشون میده یا نه

   1. مشاور سلامتی می گوید

    سلام
    بله سی تی آنژیو خیلی دقیق هست

 7. حسین می گوید

  با سلام و تشکر از مطالب مفید و ارزشمند شما ،

  1. مشاور سلامتی می گوید

   ??

 8. ابراهیمی می گوید

  سلام من 35 سال دارم دکتر بهم گفته انژیو کنم میخام بدونم بعدازعمل میتونم کار سنگین انجامبدم؟

  1. مشاور سلامتی می گوید

   سلام بستگي به جواب آنژيوتون داره بهتره تست ورزش هم بديد تا مشخص شه چقدر قلبتون تحمل فعاليت داره
   لطفا

   برای معاینه کامل و تجویز دارو، به صورت حضوری به متخصص قلب و عروق مراجعه کنید.

 9. سینا می گوید

  سلام و خسته نباشید من ۳۸سالمه بهم گفتن آریتمی قلبی دارم دکتر برام آمیودوران دادن من هراز گاهی هم دچار سنکوپ میشم و باخوردن. این دارو سنکوپهام زیاد شدن لطفاً راهنمایی بفرمائید

  1. مشاور سلامتی می گوید

   سلام لازمه مجددا به پزشك قلبتون مراجعه كنيد تا دارتونو عوض كنن

  2. احمدی می گوید

   من دررگهای قلبم فنر دارم واکثرا نفخ میکنم وسینه وبازوهام سیفت میشه وتنگی نفس مسگیرم لطفا راهنمایی کنید باتشکر

   1. احمدی می گوید

    ممنون از برنامه خوبتون واقعا کاربردیه ممنون ومتشکر

   2. مشاور سلامتی می گوید

    سلام
    با توجه به فنر که باید مکرر و مرتب زیر نظر پزشک قلبتون ویزیت شین
    اگه نفخ معده و ترش کردن و …دارین ریفلاکس است
    قدم اول رعایت تغذیه و نخوردن ترشیجات، ادویه، چای زیاد ، قهوه، غذای چرب است
    شب ها خصوصا نان سنگک و حجیم مانند باگت نخورید و شام رو زود بخورید، تا یک ساعت بعد غذا دراز نکشید
    هنگام خوابیدن سرتون رو روی سطح بالاتری نسبت ب همیشه بزارین
    اگه با موارد فوق خوب نشدین باید داروی آنتی ریفلاکس با نظر پزشک بخورید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دریافت نوبت آنلاین - دکتر‌دکتر