فنر قلب در بیماری گرفتگی رگ ؛ راهکار درمانی مناسب

 • 1396-12-14
 • ۴۵۷۶۴ بازدید
 • 9

گرفتگی رگ قلب به عنوان شایع ترین بیماری قلبی محسوب می شود که عوارض کوتاه مدت و بلند مدت متعددی را ایجاد می نماید. خوشبختانه درمان های دارویی، جراحی و فنر قلب در بیماری گرفتگی رگ قلب بسیار کارآمد و سودبخش هستند.

علائم و عوارض گرفتگی رگ قلب

اﮔﺮ ﺳﺮﺧﺮگ ﻫﺎی ﻛﺮوﻧﺮی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻞ ﺗﻨﮓ و ﺑﺎرﻳﻚ ﺷﻮد، در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ی ﻗﻠﺒﺘﺎن از رﺳﻴﺪن ﺧﻮن و اﻛﺴﻴﮋن ﻛﺎفی ﻣﺤﺮوم میﻣﺎﻧﺪ و آﺳﻴﺐ در ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻗﻠﺐ رخ می دﻫﺪ.

اﮔﺮ ﺧﻮن و اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎفی ﺑﻪ ﻗﻠﺒﺘﺎن ﻧﺮﺳﺪ، در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻤکن اﺳﺖ در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﺮاﺣﺖ، ﻣﺸﻜلی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻳﺠﺎد ﻧﺸﻮد ، اﻣﺎ وﻗتی ﻛﻪ ﻗﻠﺒﺘـﺎن ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﻛﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﺪ، ﻣﺜﻼً در ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻳﺎ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ از ﭘﻠـﻪ و ﻳـﺎ ﺣﺘـﻲ راه رﻓﺘﻦ و دوﻳﺪن، ﺳﺮﺧﺮگ ﻫﺎی ﻛﺮوﻧﺮی ﺷﻤﺎ ﻧمی توانند اﻛﺴﻴﮋن و ﺧﻮن را ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛـﺎفی ﺑـﻪ ﻗﻠـﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ علائم بیماری گرفتگی رگ قلب بروز می کنند که عبارتند از:

– درد قفسه سینه (از گردن تا ناف) و انتشار به دست چپ

– تنگی نفس

– تپش قلب

– احساس ضعف و خستگی

ﻫﻨﮕﺎمی ﻛﻪ ﺳﺮﺧﺮگ ﻫﺎی ﻛﺮوﻧﺮی ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ، در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻗﺴﻤتی از ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻗﻠﺐ ﻛﻪ ﺧﻮن و اﻛﺴﻴﮋن ﻛﺎفی نداشته است، دﭼﺎر ﻣـﺮگ ﺷﺪه و ﺳﻜﺘﻪ ﻗﻠبی رخ می دﻫﺪ.

آنژیوگرافی در بیماری گرفتگی رگ: یک اقدام تشخیصی

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﻴﺺ از “ﺑﺎز ﻳﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﺳﺮﺧﺮگ ﻫﺎی ﻗﻠﺒﺘﺎن” گاهی پزشک صلاح می داند که ﺗﺴﺖ آﻧﮋﻳـﻮﮔﺮافی ﺻـﻮرت ﺑﮕﻴﺮد.

در اﻳﻦ روش ﻳﻚ ﺑﻲ ﺣﺴﻲ ﻣﻮضعی اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﻮﺧﺎﻟﻲ (ﻛﺎتتر) از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺸﺎﻟﻪ ران وارد ﺳﺮﺧﺮگ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺳﻴﺎﻫﺮگ ﻫﺎﻳﺘﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﻠب ﻣﻲ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ، ﺗـﺎ ﺑﻪ سرخرگ روی ﻗﻠﺐ وارد شود، سپس ﻳﻚ ﻣﺎﻳﻊ ﺧﺎص (ﺣﺎﺟﺐ) ﺗﺰرﻳﻖ می گردد تا ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ اﺷﻌﻪ اﻳﻜﺲ ﻗﺎﺑﻞ رؤﻳﺖ شده و ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه روی ﻓﻴﻠﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد.

آنژیوگرافی فیلم کوتاهی از وضعیت سرخرگ های قلب آماده می کند.

لازم است بدانید که پزشک ممکن است بر اساس معاینات، تست عملکرد قلب (اکو)، نوار قلب و آنژیوگرافی، یکی از گزینه های درمانی از قبیل توصیه های پیشگیرانه، درمان دارویی، جراحی و یا فنر قلب در بیماری گرفتگی رگ، برای انتخاب درمان شما تصمیم قطعی را بگیرد.

فنر قلب در بیماری گرفتگی رگ: یک گزینه درمانی

اﻳﻦ روش ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ درﻣﺎن دارویی و ﺟﺮاحی اﺳﺖ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺠﺮای ﻓﻠﺰی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻨﮓ ﺷﺪه در ﺳﺮﺧﺮگ ﻛﺮوﻧﺮی ﻗﻠﺒﺘﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﻲﺷﻮد.

ﻣﺠﺮای ﻓﻠﺰی (اﺳﺘﻨﺖ) در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻨگی ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺳﺮﺧﺮگ را ﮔﺸﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮن ﺑﺘﻮاﻧﺪ براحتی ﺟﺮﻳﺎن ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﭽـﻪ قلب ﺧـﻮن و اﻛﺴﻴﮋن رﺳﺎنی ﻛﻨﺪ.

اﮔـﺮ ﺳﺮﺧﺮگ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺴﺪود ﺷﺪه ﺑﺎشند، گذاشتن فنر قلب در بیماری گرفتگی رگ ﻧمیﺗﻮاﻧﺪ درﻣﺎنی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

دوست عزیز، اصلا نگران نباشید، فنر قلب در بیماری گرفتگی رگ یک درمان مناسب و ایمن است و پزشکان با دقت کامل، این روش درمانی را اجرا می کنند فلذا بعد از گذاشتن فنر در رگ قلبتان، به طور کاملا واضح، از علائم آزار دهنده بیماری قلبی رهایی پیدا خواهید کرد.

از کدام خدمات دکتردکتر استفاده کنیم؟

نوبت‌دهی اینترنتی

اگر شما هم در خصوص مشکل خود نیاز به پزشک دارید با استفاده از امکان نوبت‌دهی اینترنتی می‌توانید به راحتی برای مراجعه حضوری، در روز و ساعت دلخواه خود، نوبت دریافت کنید. برای دریافت نوبت اینترنتی از پزشک متخصص قلب و عروق روی دکمه زیر کلیک کنید.

ویزیت تلفنی

گاهی اوقات دسترسی به پزشک سخت و هزینه‌بر است. شما با استفاده از امکان ویزیت تلفنی می‌توانید به راحتی برای دریافت مشاوره تلفنی از پزشک مورد نظرتان، نوبت دریافت کنید. برای برقراری تماس تلفنی با پزشک متخصص قلب و عروق دلخواهتان روی دکمه زیر کلیک(یا لمس) کنید.

پرسش و پاسخ پزشکی

شما با استفاده از امکان پرسش و پاسخ با پزشک می‌توانید در هر ساعتی از شبانه روز پرسش پزشکی خود را مطرح کنید و پاسخ معتبری از پزشک دریافت کنید. برای ثبت سوال پزشکی خود روی دکمه زیر کلیک(یا لمس) کنید.

با امتیازدهیِ این صفحه به بهتر شدن محتوای ما کمک کنید

 • این نوشته را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
 • linkedin
 • linkedin
 • linkedin

پرسش و پاسخ درباره «فنر قلب در بیماری گرفتگی رگ ؛ راهکار درمانی مناسب»

پرسش‌های پزشکی و دیدگاهتان درباره این مقاله را بنویسید؛ پزشکان و کارشناسان مجله پاسخ‌گوی شما عزیزان هستند.

9 دیدگاه در حال حاضر

 1. با عرض سلام . نوار قلب واکو کردم 43درصد نشون داده قلبمو .میخواستم پیونده کلیه بکنم ایا این رقم برا عمل من خیلی خطر داه

  • سلام بايد متخصص قلب نظر بدن و از نظر ظرفيت ريه ها هم بايد بررسي شيد
   لطفا

   برای معاینه کامل و تجویز دارو، به صورت حضوری به متخصص قلب و عروق مراجعه کنید.

 2. خیلی خوب .

 3. سلام و احترام
  آیا فنر آنژیوگرافی زنگ میزند؟ جنس آن چیست؟

 4. سلام من۵۲ سال دارم که ده سالاست که عملقلب باز کردم و الان به مدت یک هفته است که عمل فنرگذاشتن در قلب را انجام دادم که جای آن سفت شد است میخواستم بدانم که خطر دارد یا معمولی است ممنون از شما

  • سلام بهتره پزشك قلبتون معاينتون كنه
   چون حتي اگه بي خطر هم باشه شرايط شما پر خطره

 5. با سلام و احترام
  مادر بزرگ من 64 ساله هستند سه هفته قبل عمل آنژيوپلاستي انجام دادند متاسفانه بعد از يك هفته قسمتهاي زيادي از بدنشان كبود شده است. علت آنرا مي فرماييد لطفا.

کتابچه‌ها

دیدگاه‌های اخیر